Öd­lund fix­a­de se­gern

Ttela - - Sport - GABRI­EL AN­DERS­SON 0520-42 26 00 gabri­el.an­ders­son@tte­la.se

Långa bol­lar på Pel­le. Un­ge­fär så såg match­bil­den ut när FC Troll­hät­tan tog en vik­tig se­ger bor­ta mot Hi­sings­bac­ka, där just Pel­le Öd­lund blev mat­chens en­da målskytt.

7-0 hem­ma mot Vår­går­da se­nast, och i lör­dags vän­ta­de Hi­sings­bac­ka på bor­ta­plan för se­ri­e­le­dan­de FC Troll­hät­tan. Men nå­gon mål­ka­val­kad blev det in­te, trots fle­ra solkla­ra chan­ser för gäs­ter­na.

– Vi brän­ner någ­ra otroliga mål­chan­ser. Sam­ti­digt är mat­tan svår­spe­lad och otro­ligt då­lig, sä­ger FCT:S trä­na­re Wil­li­am Lundin.

Men trots att mat­chen ba­ra in­ne­höll ett mål var det FCT som kon­trol­le­ra­de mat­chen från förs­ta mi­nu­ten. Lundins plan var tyd­lig: långa djupleds­bol­lar bakom Hi­sings­bac­kas back­lin­je för att kom­ma bort ifrån konst­gräs­mat­tan så myc­ket som möj­ligt. Allt som of­tast var det Pel­le Öd­lund bol­len ham­na­de hos, och allt som of­tast var det Jo­han Lund­gren som stod för pass­ning­ar­na.

MAT­CHENS IN­LE­DAN­DE HALV­TIM­ME bjöd in­te på myc­ket i chans­väg, men se­dan fick FCT två syl­vas­sa chan­ser på två mi­nu­ter. Först spe­la­de väns­ter­spring­a­ren Adam Eng­el­brekts­son fri Mar­cus Knut­sen, vars av­slut ham­na­de i Hi­sings­bac­kas mål­vakts famn. Se­dan slog Jo­han Lund­gren en pass­ning som hit­ta­de Pel­le Öd­lund till hö­ger i straff­om­rå­det. Öd­lund gjor­de inga miss­tag ut­an pla­ce­ra­de en­kelt in 1-0 bakom mål­vak­ten.

DEN AND­RA HALV­LE­KEN var än­nu mer do­mi­ne­rad av FCT. Men ef­fek­ti­vi­te­ten ha­de in­te dykt upp den här da­gen, och gäs­ter­na brän­de bland an­nat två fri­lä­gen. Hi­sings­bac­ka-fc Troll­hät­tan 0-1 (0-1) Mål: 1-0 (32) Pel­le Öd­lund.

Var­ning­ar, Hi­sings­bac­ka: Adam Ben Sas­si.

FCT: Pel­le Öd­lund, Ron­ni Mleczko­vicz.

Do­ma­re: De­nis Op­pong.

Publik: 120.

Hi­sings­bac­ka kom egent­li­gen ba­ra nä­ra när det en­dast åter­stod ett par mi­nu­ter av mat­chen och la­get gick fullt ut för en kvit­te­ring. Men en sta­bil back­lin­je i FCT stod pall och avvärj­de de chan­ser som kom in.

– Det blir myc­ket kamp på den här mat­tan och det var vi för­be­red­da på. Men chan­ser­na vi brän­ner gör att det blir li­te för myc­ket spän­ning i slu­tet, sä­ger Wil­li­am Lundin.

NU VÄN­TAR NORDVÄRMLAND hem­ma på Eds­borg näs­ta tors­dag in­nan se­ri­en tar up­pe­håll. Minst en po­äng där in­ne­bär att FC Troll­hät­tan av­slu­tar vår­sä­song­en som se­ri­e­le­da­re.

– Vi tar en match i ta­get, så en­kelt är det. Nordvärmland hem­ma är en myc­ket vik­tig match som kan ge oss en god käns­la in­för hös­ten, sä­ger Lundin.

Bild: SE­BASTI­AN LAMOTTE

SEGERSKYTT. Pel­le Öd­lund blev mat­chens en­da målskytt när FCT be­seg­ra­de Hi­sings­bac­ka på bor­ta­plan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.