Fak­ta: Sol­cel­ler

Ttela - - Nyheter -

El från sol­cel­ler ökar i värl­den. För­ra året in­stal­le­ra­des 50 pro­cent fler sol­cel­ler jäm­fört med 2015. To­talt finns det drygt 300 GW sol­cel­ler. Flest sol­cel­ler finns i Ki­na, följt av Tyskland, Ja­pan och USA. Sjun­kan­de pri­ser dri­ver på ut­veck­ling­en. Se­dan 2010 har pri­set på sol­cel­ler ra­sat med mer än 60 pro­cent. I län­der som Austra­li­en, Bra­si­li­en, Chi­le och Mex­i­ko är det re­dan i dag bil­li­ga­re att byg­ga ny sol­kraft än att in­ve­ste­ra i fos­sil ener­gi.

Käl­la: Forsk­ning & Fram­steg

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.