Tv som be­rör och skräm­mer

TV Tidningen - - NEWS - JAN- OLOV AN­DERS­SON jan-olov.an­ders­son@af­ton­bla­det.se

Man minns hur man själv var när man satt i skol­bän­ken och histo­rie­böc­ker­na de­la­des ut.

Man blädd­ra­de fram till slu­tet. För­bi al­la svens­ka re­gen­ters härj­ning­ar run­tom i Eu­ro­pa. För­bi Gustav, Erik och al­la and­ra kung­ar med si­na siff­ror i nam­nen och fis­för­nämt kons­ti­ga klä­der och fri­sy­rer. För­bi in­dust­ri­a­lis­mens ge­nom­brott, stor­strej­ker och folk­hems­po­li­tik.

Det var de sis­ta si­dor­na man vil­le åt. De om and­ra världs­kri­get. Då, un­der 1960-ta­let, ha­de det in­te hänt nå­got sär­skilt mer upp­het­san­de se­dan Adolf Hit­ler (1889– 1945) och den tys­ka krigs­mak­ten slut­li­gen ha­de be­seg­rats 1945.

Se­dan har man un­der he­la sitt liv kun­nat grot­ta ned sig yt­ter­li­ga­re. I böc­ker, spel- och do­ku­men­tär­fil­mer. Vid be­sök på oli­ka krigs­mu­se­um och/el­ler hi­sto­ris­ka plat­ser.

För att in­te ta­la om hur många tv-se­ri­er det finns, av skif­tan­de kva­li­tet.

Med start mån­dag 29 maj vi­sar SVT2 ”Värl­dens un­der­gång: And­ra världs­kri­get” i re­pris sex kväl­lar i rad. En myc­ket se­värd fransk do­ku­men­tär­se­rie som jag såg när den först vi­sa­des i SVT för sju år se­dan.

Här skild­ras åren 1933– 1940, hur Hit­ler tog mak­ten och star­ta­de kri­get. In­va­sio­ner­na av Bel­gi­en, Hol­land och Frank­ri­ke, som led­de till att hak­kors­flag­gan va­ja­de över Pa­ris. För­sö­ken att in­ta ett kylsla­get Sov­je­tu­ni­o­nen och ja­pa­ner­nas at­tack mot Pearl Har­bor. Hur USA gick in i kri­get sam­ti­digt som tys­kar­na sys­te­ma­tiskt bör­ja­de sin utrot­ning av ju­dar. Hur krigs­lyc­kan för tys­kar­na vän­de. Land­stig­ning­en i Nor­man­die. Hit­lers själv­mord. Atom­bom­ber­na över Ja­pan.

Tv som en un­der­hål­lan­de histo­ri­e­lek­tion, med unikt re­stau­re­rat ar­kiv­ma­te­ri­al.

Tv som be­rör och skräm­mer, med tan­ke på hur det kun­de hän­da och att det har hänt igen, om än in­te i li­ka stor ska­la.

Tv som är smått be­ro­en­de­fram­kal­lan­de. För det finns ju hur myc­ket som helst mer att ro­ta i äm­net …

Tv som be­rör och skräm­mer, av hur det kun­de hän­da

Den frans­ka do­ku­men­tär­se­ri­en om and­ra världs­kri­get be­står av unikt re­stau­re­rat ar­kiv­ma­te­ri­al. Se­ri­en vi­sa­des för sju år se­dan, men hål­ler än, en­ligt Af­ton­bla­dets re­cen­sent Jan-Olov An­ders­son.

OM KRI­GET

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.