”Victo­ria är som klippt och sku­ren för sin roll”

Eb­ba Kle­berg von Sydow om Sve­ri­ges kron­prin­ses­sa:

TV Tidningen - - NEWS - Emi­lie Tör­nqvist ab­tv@tt.se

I som­mar fyl­ler kron­prin­ses­san Victo­ria jämnt. När hen­nes liv skild­ras i en ny do­ku­men­tär lig­ger fo­kus på här och nu – som det of­ta gör för 40-åri­ga små­barns­för­äld­rar. In­för kron­prin­ses­san Victo­ri­as 40-års­dag den 14 ju­li sänds den två­de­la­de do­ku­men­tä­ren ”Kron­prin­ses­san Victo­ria 40 år”. Jour­na­lis­ten och pro­gram­le­da­ren Eb­ba Kle­berg von Sydow gui­dar tit­tar­na ge­nom Victo­ri­as liv.

– Vi har fun­de­rat myc­ket kring var man be­fin­ner sig i li­vet när man fyl­ler 40. Vil­ka tan­kar har man mitt i li­vet? sä­ger Eb­ba Kle­berg von Sydow som mö­ter kron­prin­ses­san i hen­nes ar­be­te och var­dag.

Mer öp­pen kung­a­fa­milj

Hon är en ru­ti­ne­rad kung­a­re­por­ter som har följt kung­a­fa­mil­jen, och främst Victo­ria, ge­nom bröl­lop, dop, fest och ar­be­te se­dan 2010. Hon ser en ut­veck­ling där kung­a­fa­mil­jen bli­vit mer öp­pen och de­lar med sig av sitt liv och sin arbetande var­dag, in­te minst på so­ci­a­la me­di­er.

– Det är bå­de ro­ligt och vik­tigt att vi får ve­ta vad vi får ut av att ha ett kung­a­hus. Vi har en hårt arbetande kron­prin­ses­sa, det är jag helt sä­ker på ef­ter det här pro­jek­tet. Jag var för­stås ock­så ny­fi­ken på hur Victo­ria och Da­ni­el får ihop livspuss­let, det kun­de jag in­te lå­ta bli att frå­ga om.

Då och nu

Det förs­ta pro­gram­met hand­lar om Victo­ri­as upp­växt och stu­den­tår, och så blir det för­stås en till­ba­kablick på bröl­lo­pet med prins Da­ni­el. And­ra de­len fo­ku­se­rar på nu­tid. Tit­tar­na får föl­ja Victo­ria i ar­be­tet och un­der en vik­tig re­sa till Ja­pan, och ges en in­blick i familjelivet.

Själv är Eb­ba Kle­berg von Sydow tre­barns­mor och för­äld­ra­le­dig från pro­gram­le­dar­job­bet på ”Ny­hets­mor­gon” i TV4. Lil­le

Ernst, född i mars, var fem vec­kor när han fick hänga med mam­ma till Ha­ga slott. Foto: XXXXXXXX X Där bor kron­prin­sess­fa­mil­jen helt

Ha­de man fått väl­ja kron­prin­ses­sa så ha­de man valt hen­ne

nä­ra all­män­he­ten i Ha­ga­par­ken, tio mi­nu­ter från Stock­holms ci­ty.

– Om man pro­me­ne­rar för­bi slot­tet är det in­te kons­tigt om man ser hur lill­prins Oscar le­ker och vin­kar glatt till­ba­ka. Det sä­ger nå­got om de­ras liv, att det är vik­tigt att va­ra en gans­ka van­lig fa­milj och in­te av­skär­ma sig, sä­ger Eb­ba Kle­berg von Sydow.

Som klippt och sku­ren

Hon döl­jer in­te att hon är im­po­ne­rad av kron­prin­ses­san, som hon be­skri­ver som myc­ket am­bi­tiös, nog­grann och kom­pe­tent.

– Hon är som klippt och sku­ren för sin roll. Ha­de man fått ut­se en kron­prin­ses­sa så ha­de man valt hen­ne. Hon är ge­nu­int män­ni­sko­in­tres­se­rad och pra­tar med al­la, det gör job­bet väl­digt ro­ligt för oss i tv­tea­met.

I do­ku­men­tär­se­ri­en in­ter­vju­as ock­så män­ni­skor runt om­kring Victo­ria, där­ibland Fred­rik

Re­in­feldt, ti­di­ga­re stats­mi­nis­ter, och Eli­sa­beth Tar­ras-Wahl­berg, fö­re det­ta hov­mar­skalk och in­for­ma­tions­chef vid ho­vet.

Foto: UR­BAN AN­DERS­SON

Eb­ba Kle­berg von Sydow är en ru­ti­ne­rad kung­a­re­por­ter och har följt vå­ra kung­lig­he­ter i fle­ra år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.