Eb­ba lis­tar: 5 vik­ti­ga hän­del­ser i Victo­ri­as liv

TV Tidningen - - NEWS -

Myn­dig­hets­da­gen

”Att fyl­la 18 är en stor dag för många, men sär­skilt stor för Victo­ria. Hon höll sitt förs­ta tal, och många minns när hon stod där i blå klän­ning och be­rät­ta­de hur hon skul­le hjäl­pa sin pap­pa. Det var ett vik­tigt ögon­blick.”

För­äld­ra­rol­len

”Jag tän­ker på det spe­ci­el­la i att ha barn i dag som blir som så hårt be­va­ka­de som Victo­ri­as och Da­ni­els barn blir. Jag tyc­ker att de lyc­kas bra, med tan­ke på hur trygg Estel­le är fram­för ka­me­ror­na. Som små­barns­mam­ma und­rar jag hur de gör.”

Vi­sa­de sitt stöd

”Victo­ria hyl­la­de hb­tq­rö­rel­sen un­der QX-ga­lan 2013. ”Vi ska tor­ka varand­ras tå­rar med öpp­na hjär­tan”, sa­de Victo­ria i sitt tal. Det vi­sar vil­ken kraft det blir när en per­son som hon vi­sar sitt stöd.”

En enan­de sym­bol

”Ef­ter at­ten­ta­tet på Drott­ning­ga­tan be­sök­te Victo­ria och Da­ni­el plat­sen. Ut­an att egent­li­gen sä­ga så myc­ket, ba­ra ge­nom att var där på plats och vi­sa käns­lor, ut­tryck­te hon sitt star­kas­te med­li­dan­de. Hon vi­sa­de vil­ken vik­tig och enan­de sym­bol som kron­prin­ses­san kan va­ra vid kri­ser i sam­häl­let. Det är en väl­digt vik­tig del av hen­nes roll.”

Bröl­lo­pet

”Kron­prin­ses­san i all ära, men det jag tror att de fles­ta tän­ker på är prins Da­ni­els kär­leks­ful­la tal till sin fru un­der mid­da­gen. Han hyl­la­des för det med all rätt. En an­nan höjd­punkt var när kron­prin­ses­san stod ut­an­för slot­tet och tac­ka­de svens­ka fol­ket för att hon ha­de fått sin prins.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.