USA:s pre­si­dent för­svin­ner

Mo­dus

TV Tidningen - - HOJDARE PA WEBBEN -

C Mo­re

USA:s pre­si­dent för­svin­ner spår­löst un­der ett stats­be­sök i Stock­holm. Det är upp­tak­ten till den and­ra sä­song­en av ”Mo­dus”. Dra­mat­hril­ler­se­ri­en drog mil­jon­publik och blev en av TV4:s störs­ta suc­cé­er ge­nom ti­der­na när förs­ta sä­song­en vi­sa­des 2015. Nu är se­ri­en till­ba­ka med en stjärnspäc­kad en­semb­le. Kla­rast ly­ser Kim Cattrall (”Sex and the ci­ty”) som spe­lar den ame­ri­kans­ka pre­si­den­ten He­len Ty­ler. Som hen­nes ma­ke ser vi Bil­ly Camp­bell (”Car­di­nal”) och pre­si­den­tens när­mas­te man spe­las av Greg Wi­se (”The crown”). Hu­vud­rolls­in­ne­ha­var­na Melin­da Kin­na­man och Henrik Nor­lén är kvar.

”Mo­dus” and­ra sä­song är en be­rät­tel­se om svek, hämnd, mo­ra­lis­ka ställ­nings­ta­gan­den och dol­da hem­lig­he­ter, som skul­le kun­na om­kull­kas­ta allt

Ef­ter det in­le­dan­de dub­belav­snit­tet kom­mer det ett nytt av­snitt var­je tors­dag.

BYG­GER PÅ BOK Den svens­ka se­ri­en med bland and­ra Kim Cattrall byg­ger på An­ne Holts böc­ker.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.