Wa­ta­ha

TV Tidningen - - HOJDARE PA WEBBEN -

HBO Nor­dic

Den pols­ka thril­ler­se­ri­en är till­ba­ka. I ber­gen nä­ra grän­sen mel­lan Po­len och Ukrai­na föl­jer vi en grupp gräns­vak­ter spe­ci­a­li­se­ra­de på män­ni­sko­han­del. Den förs­ta sä­song­en sän­des 2014 och gjor­de suc­cé i hem­lan­det. Den har även vi­sats i fle­ra and­ra eu­ro­pe­is­ka län­der. Myc­ket av hand­ling­en i förs­ta sä­song­en kret­sa­de kring ut­red­ning­en av den för­ödan­de ex­plo­sion som dö­da­de al­la ut­om kap­ten Rebrow ( Les­zek Licho­ta). Av­snitt för av­snitt väck­tes ock­så frå­gan om vil­ken si­da gräns­vak­ter­na egent­li­gen står på i stri­den mel­lan män­ni­sko­smugg­lar­na och de po­li­tis­ka by­rå­kra­ter­na.

Ett nytt av­snitt släpps var­je sön­dag.

Les­zek Licho­ta spe­lar hu­vud­rol­len i thril­ler­se­ri­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.