To­mas Gustaf­son chec­kar in

En natt på slottet

TV Tidningen - - DAGENS -

21.00

Skrid­sko­le­gen­da­ren To­mas Gustaf­son till­bring­ar en spi­ri­tu­ell natt på Venng­arns slott.

– Jag är lite skep­ti­ker, men det var kul att va­ra med än­då, sä­ger han. Till­sam­mans med programledaren Fa­rao Groth, ti­di­ga­re ral­ly­kart­lä­sa­ren Ti­na Thör­ner och skå­de­spe­la­ren Sa­ga Bec­ker får han en upp­le­vel­se ut­ö­ver det van­li­ga, när me­di­et An­ne-Kristi­ne Au­gestad pej­lar in an­de­värl­den.

– Det var kul att sä­ga ja i stäl­let för att sä­ga nej. Det var lite spän­nan­de att se vad det skul­le bli av det. Det kän­des in­te så dra­ma­tiskt ut­an lite kul, sä­ger To­mas Gustaf­son.

Han är Sve­ri­ges mest fram­gångs­ri­ke skrid­sko­å­ka­re nå­gon­sin med tre OS­guld, ett OS-sil­ver och två EM-guld. Nu­me­ra fö­re­lä­ser han och job­bar med er­go­no­mi och frisk­vård. I tv-sam­man­hang har han täv­lat i ”Mäs­tar­nas mäs­ta­re” 2010 och ”Det störs­ta även­ty­ret” 2013. Det är en jord­nä­ra täv­lings­män­ni­ska som mö­ter an­de­värl­den, och han av­slö­jar att själ­va tv-pro­duk­tio­nen och män­ni­skor­na in­tres­se­rar ho­nom mer än and­lig­het.

– Det är ett stort teamwork som är jät­te­häf­tigt att dy­ka in i. Och kul att träf­fa de and­ra del­ta­gar­na, det var en ro­lig in­spel­ning, sä­ger han.

KUSLIG NATT Skå­de­spe­la­ren Sa­ga Bec­ker, programledaren Fa­rao Groth, skrid­sko­le­gen­da­ren To­mas Gustaf­son (hög­ra hör­net) och ti­di­ga­re ral­ly­kart­lä­sa­ren Ti­na Thör­ner gäs­tar Venng­arns slott.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.