Plan­ta på hug­get

Litt­le shop of hor­rors

TV Tidningen - - DAGENS - Av Jan-Olov An­ders­son

15.20

En klas­sisk B-film med kultryk­te. En svart ko­me­di om en ung man ( Jo­nat­han Ha­ze) i en bloms­ter­af­fär. Där har han bland an­nat en köt­tä­tan­de växt som ba­ra väx­er och väx­er, till sist tving­as han att ma­ta den med män­ni­sko­lik. Pro­du­cen­ten/re­gis­sö­ren Ro­ger Cor­man ha­de över­giv­na ku­lis­ser i en stu­dio, lät en ma­nus­för­fat­ta­re job­ba i en vec­ka och spe­la­de se­dan in fil­men på – två dygn! En 23-årig Jack Nichol­son har en kul bi­roll, som ma­sochis­tisk pa­ti­ent hos en tand­lä­ka­re. Histo­ri­en fick nytt liv när den först blev mu­si­kal ti­digt på 1980-ta­let, se­dan även film­mu­si­kal 1986 med Rick Mo­ra­nis. (The Litt­le shop of hor­rors, 1960)

KULTRYK­TE Sey­mour (Jo­nat­han Ha­ze) ma­tar sin hung­ri­ga köt­tä­tan­de växt med män­ni­sko­lik i den­na klas­sis­ka B-film.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.