Ord­nar för­äld­rar­nas sto­ra dag

TV Tidningen - - DAGENS -

Skul­le du vå­ga lå­ta bar­nen pla­ne­ra ditt bröl­lop? I ”Fixa bröl­lo­pet” läg­ger tio par den sto­ra da­gen i si­na barns hän­der.

Psal­mer, mat­chan­de brud­näb­bar och en dröm i vitt? Det kan de gif­tas­sug­na föräldrarna i det nya barn­pro­gram­met glöm­ma. Till­sam­mans med pro­gram­le­dar­na Ca­ro­li­ne och Alex­an­der Her­mans­son får bar­nen pla­ne­ra allt, från kläd­sel och mu­sik till vig­sel­ce­re­mo­ni och tår­ta. Och allt hålls hem­ligt för de bli­van­de ma­kar­na, som se­dan över­ras­kas med allt från dans­bröl­lop och Se­an Ba­nan till ko­bajs och skräck­te­ma.

I förs­ta av­snit­tet ska Avas mam­ma och bonus­pap­pa gif­ta sig. Nio­å­ri­ga Ava ord­nar ett bon­de­bröl­lop i all hem­lig­het. Ikläd­da kna­si­ga klä­der mås­te föräldrarna le­ta ef­ter si­na vig­sel­ring­ar i en göd­sel­hög på en bond­gård.

Alex­an­der Her­mans­son är känd från Youtu­be och barn­pro­gram, och har bland an­nat lett ”Som­mar­lov” i SVT. I höst gjor­de även hans fru Ca­ro­li­ne tv-de­but som en av pro­gram­le­dar­na för barn­pro­gram­met ”Fre­dags­kväll”. Det unga paret gif­te sig i Mal­mö för­ra året. Alex­an­ders fri­e­ri, som in­ne­höll en så kal­lad flas­h­mob med sång och dans, fick stor sprid­ning i me­di­er.

ÖVERRASKNING Nio­å­ri­ga Ava fix­ar ett minst sagt an­norlun­da bon­de­bröl­lop åt sin mam­ma och sin bonus­pap­pa. Pro­gram­le­dar­na och äk­ta paret Alex­an­der och Ca­ro­li­ne Her­mans­son hjäl­per till.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.