Vill hit­ta de plå­ta­de

TV Tidningen - - DAGENS -

Je­an Her­man­son läm­na­de ef­ter sig ett helt ar­kiv med fo­ton av in­dustri­ar­be­ta­re. Nu sö­ker hans as­si­stent ef­ter män­ni­skor­na på bil­der­na.

Fo­to­gra­fen och fil­ma­ren Je­an Her­man­son (1938– 2012) blev be­römd för sin do­ku­men­ta­tion av ar­be­tet på svens­ka in­du­stri­golv un­der 1960-ta­let. Men han ång­ra­de att han ald­rig tog nam­nen på dem som han por­trät­te­ra­de. I do­ku­men­tä­ren ”Him­lens mörk­rum” ger sig Nils Pet­ter Löfs­tedt, Her­man­sons as­si­stent un­der många år, ut på en re­sa för att hit­ta per­so­ner­na på bil­der­na och en plats där Je­an Her­man­sons kul­tur­arv kan för­val­tas.

DOLT AR­KIV Fo­to­gra­fen och fil­ma­ren Je­an Her­man­son do­ku­men­te­ra­de in­dustri­ar­be­ta­re i Sve­ri­ge un­der 1960-ta­let.

Vem är egent­li­gen man­nen på bil­den?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.