Form­sä­ker de­but

TV Tidningen - - DAGENS -

An­na Odell kom­mer ald­rig att vin­na den mo­ra­lis­ka och etis­ka de­bat­ten kring ”Okänd, kvin­na 2009–349701”, sitt skan­dalom­su­sa­de ex­a­mens­ar­be­te vid Konst­fack. Men hon vann re­spekt, Guld­bag­gar och and­ra pri­ser för sin oer­hört sti­loch form­säk­ra, tan­ke­väc­kan­de, en­ga­ge­ran­de och mo­di­ga och på en gång bå­de själv­upp­tag­na och högst all­mängil­ti­ga de­but som film­re­gis­sör. Klass 9 C vid Enske­de fi­rar 20-års­ju­bi­le­um. Al­la ut­om en An­na Odell är bjud­na. Klas­sens mob­bof­fer. Även som vux­na fal­ler de fles­ta snabbt in i gam­la be­te­en­de­möns­ter. Då dy­ker An­na upp. Hon kon­fron­te­rar, ifrå­ga­sät­ter och för­stör fest­stäm­ning­en. I fil­mens and­ra hälft vi­sar, el­ler vill hon vi­sa, fil­men för de gam­la klass­kam­ra­ter­na (som spe­las av skå­de­spe­la­re). Någ­ra går med på det, and­ra tyc­ker att hon, skan­dal­konst­nä­ren, in­te är rik­tigt klok. An­na Odell är bra på att spe­la sig själv som om­väx­lan­de mo­dig, upp­käf­tig, osä­ker och skör. Många bra skå­de­spe­la­re, bland and­ra Guld­bag­ge­vin­na­ren Ma­lin Le­va­non, i de and­ra rol­ler­na. (2013)

GULDBAGGEVINNARE Odells de­but om en klass­fest som spå­rar ur är bå­de stil­sä­ker, tan­ke­väc­kan­de och mo­dig.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.