Jes­si­ka sum­me­rar bokå­ret

Babel

TV Tidningen - - DAGENS -

”Babel” av­slu­tar med in­ter­na­tio­nel­la för­fat­tar­stjär­nor i stu­di­on. Programledaren Jes­si­ka Ge­din ser till­ba­ka på sä­song­en.

– Sä­song­en har va­rit fan­tas­tisk. Vi har ju rest så myc­ket: Först Lou­i­si­a­na i Dan­mark och se­dan Sval­bard. Ro­ligt att kun­na ta sig dit där lit­te­ra­tu­ren är, in­te ba­ra sit­ta som en sätt­po­ta­tis i stu­di­on, sä­ger Jes­si­ka Ge­din.

En av sä­song­ens gäs­ter har gett hen­ne den kanske störs­ta läsupp­le­vel­sen hit­tills i år.

– Jag gick ige­nom en så­dan käns­lo­tom­bo­la när jag läste Ari­el Le­vys ro­man ”När reg­ler­na slu­tat gäl­la”. Det går in­te att stå emot när man får he­la kost­cir­keln av emo­tio­ner ser­ve­rad på bok så där.

I sista pro­gram­met be­rät­tar brit­tis­ke Ju­li­an Bar­nes om sin nya ro­man ”Ti­dens larm”, om att ver­ka som konst­när i en dik­ta­tur. Gäst är ock­så Pe­ti­na Gap­pah från Zim­babwe som är ak­tu­ell med en ro­man om för­lå­tel­se. Lit­te­ra­turå­ret ska sam­man­fat­tas, och så hand­lar det om den en­da svens­ka bok som har fällts för för­tal: ”Mä­rit” från 1965 av Ing-Ma­rie Eriks­son.

Ef­ter ”Babel” tar No­bel­för­be­re­del­ser­na vid för Jes­si­ka Ge­din – då ska hon lä­sa allt av Ka­zou Is­hi­gu­ro.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.