Lind­man till­ba­ka i Knutby

Upp­drag gransk­ning som­mar: Knutby

TV Tidningen - - DAGENS -

20.00

När ”Upp­drag gransk­ning” star­tar sin som­mar­sä­song, där man re­pri­se­rar och föl­jer upp ti­di­ga­re re­por­tage, gör man det med ett tungt äm­ne: Kn­ut­byd­ra­mat.

I re­por­ta­get, som vi­sa­des i vint­ras, trä­der med­lem­mar­na och le­dar­na i Fi­la del­fia för­sam­ling­en i Knutby fram och vitt­nar om psy­kisk och fy­sisk miss­han­del, tukt och social kon­troll.

– Det är en unik gransk­ning ef­tersom det finns män­ni­skor som vill ta an­svar, le­da­re som be­kräf­tar med­lem­mar­nas histo­ria när de be­rät­tar att de fa­rit il­la. De er­kän­ner att de sett vad som hänt, sä­ger re­por­tern Anna Lind­man.

För­sam­ling­en i det upp­länds­ka sam­häl­let Knutby blev hett ny­hets­stoff 2004 då en med­lem mör­da­des och en an­nan skott­ska­da­des. Då­va­ran­de pas­torn Hel­ge Foss­mo döm­des till livs­tids fäng­el­se för an­stif­tan till mord och försök till mord. I fjol fick po­li­sen in an­mäl­ning­ar om miss­han­del och sex­u­ellt ut­nytt­jan­de. En rät­te­gång mot två pas­to­rer och den så kal­la­de Kristi brud, Åsa Wal­dau, hålls i höst.

Un­der fle­ra år har Anna Lind­man följt den hårt slut­na grup­pen.

– Det kän­des bra att få kom­ma till­ba­ka och se att de fö­re det­ta med­lem­mar­na in­te läng­re far il­la. Det är väl­digt vik­tigt att vi stu­de­rar så­da­na här grup­per. För­sam­ling­en i Knutby var som en skol­bok för grup­per med sek­te­ris­tis­ka drag.

Anna Lind­man.

ÅTER­VÄN­DER ”Knutby är den störs­ta sektskan­dal som vi har haft i Sve­ri­ge i mo­dern tid”, sä­ger re­por­tern Anna Lind­man. I ”Upp­drag gransk­ning som­mar” vi­sas ett upp­föl­jan­de re­por­tage om för­sam­ling­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.