”Hon fa­sci­ne­rar mig så otro­ligt myc­ket”

En ått­kan­tig kvarn med in­åt­lu­tan­de väg­gar är Ernst Kir­ch­s­te­i­gers nya som­mar­pro­jekt. – Det är in­te den enk­las­te vägen att gå som in­re­da­re, sä­ger han.

TV Tidningen - - NEWS - Eme­lie Isacs­son ab­tv@tt.se

I Kvarn­da­len strax ut­an­för Halls­berg står Kånsta kvarn. Den bygg­des 1858 och drevs i oli­ka om­gång­ar av vat­ten, vind, el och en tur­bin, in­nan den tyst­na­de 1939. När Ernst Kirchsteiger och hans snic­ka­re kom dit var kvarn­ste­nar och ving­ar bor­ta och allt som återstod var tom­ma vå­nings­plan.

– Det var rut­tet tim­mer och golv som man fick va­ra för­sik­tig när man gick på. Det gav mig en stor ut­ma­ning men ock­så oer­hörd gläd­je! Det känns näs­tan som att det är en båt­byg­ga­re som har byggt kvar­nen för det är en så­dan pre­ci­sion på allt. Hon fa­sci­ne­rar mig så otro­ligt myc­ket, den här kvar­nen, sä­ger Ernst Kirchsteiger.

När han kom in i Kånsta kvarn för förs­ta gång­en slogs han av hur myc­ket som be­höv­des gö­ras. Men ock­så av hur den var byggd – som för att stå i all evig­het.

– Det var så­da­na otro­ligt grova di­men­sio­ner på all­ting. Det fanns en idé om att kvar­nar skul­le be­hö­vas i all fram­tid, sä­ger Ernst Kirchsteiger.

Återuppli­var bygg­na­den

I ”Som­mar med Ernst” ger han bygg­na­den nytt liv till­sam­mans med snic­kar­na och sys­ko­nen Mac­kan och Kaj­sa Ny­lén. De gör om den till ett som­mar­bo­en­de med eko­lo­gisk iso­le­ring i väg­gar­na och röd­tjä­ra ut­an­på.

– Vi vil­le på al­la sätt för­sö­ka gå kvar­nens väg. Kvar­nen kom­mer att le­va hur länge som helst och då är det väl­digt vik­tigt att jag till­för sa­ker och ma­te­ri­al som är bra för den. Jag gjor­de det jag kun­de un­der den som­ma­ren som jag och kvar­nen dan­sa­de.

Det svå­ras­te var att få till ba­lan­sen mel­lan en in­du­stri­bygg­nad och ett bo­en­de.

– Hon har sin egen ka­rak­tär, kvarn­bygg­na­den. Jag skul­le på nå­got sätt ta hen­ne i han­den och så skul­le vi gå fram­åt till­sam­mans.

Årets sä­song har re­dan fö­re start ska­pat ru­bri­ker ef­ter att fle­ra bo­en­de i Halls­bergs kom­mun mot­satt sig re­no­ve­ring­en av kvar­nen. Bland an­nat har de nya fönst­ren fått kri­tik för att va­ra för mo­der­na. Men Ernst tyc­ker att han re­no­ve­rat re­spekt­fullt.

– Jag har gott sam­ve­te, och jag vet att jag gör allt i min makt för att be­va­ra det svens­ka kul­tur­ar­vet. Det hand­lar in­te om att jag vill för­vand­la mi­na bygg­na­der till nå­got an­nat. Ut­an att de ska få stå kvar,

Vi vil­le på al­la sätt för­sö­ka gå kvar­nens väg

och att de ska hedras, har han ti­di­ga­re sagt till Af­ton­bla­det.

Vill gå dju­pa­re i år

I årets pro­gram blir det mer folk­bild­ning och för­djup­ning än ti­di­ga­re år.

– Jag är in­vandrar­grabb. Mi­na för­äld­rar kom till Värm­land 1955 och kun­de in­te ett ord svens­ka. Jag föd­des någ­ra år se­na­re, 1957. På nå­got kons­tigt sätt har det­ta gjort att jag all­tid va­rit väl­digt in­tres­se­rad av svensk histo­ria och kultur. Svepas­kar, nä­ve­slöjd och tras­mat­tor – allt det där har le­gat väl­digt långt fram i min in­tres­sesfär.

Ernst fyll­de 60 i no­vem­ber och har in­rett hem i tv-ru­tan i snart 20 år. Ny­fi­ken­het och lust är hans driv­kraf­ter.

– Det är lus­ten till pro­jek­tet och till be­rät­tan­det som gör att jag gör tv. När jag kli­ver ur bild åker jag hem, jag är in­te kvar i nå­got epi­cent­rum av kän­dis­skap, och det är all­de­les nöd­vän­digt för mig. Om jag ska ha nå­got att be­rät­ta om så mås­te jag le­va ett rikt liv, sä­ger han och fort­sät­ter:

– Jag mås­te flyt­ta en pi­on från ett då­ligt lä­ge till ett bätt­re lä­ge för att för­stå hur myc­ket bätt­re det blir. Det kan va­ra nå­got som jag se­dan kan be­rät­ta om.

Ernst”. lyft i ”Som­mar med Halls­berg får ett Kånsta kvarn ut­an­för

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.