Lyc­kad mix av all­var och sex­skämt The big sick

TV Tidningen - - FILM KANALER -

23.00

Ro­man­tisk komedi som har allt man krä­ver av en lyc­kad film i gen­ren. 1. Vul­gä­ra sex- och bajs­skämt, så­dant som en publik för­vän­tar sig nu se­dan Judd Apa­tow blev mark­nads­le­dan­de i gen­ren. 2. Upp- och ned­gång­ar i hu­vud­per­so­ner­nas ro­mans. Stå upp-ko­mi­kern

Ku­mail ( Ku­mail

Nan­ji­a­ni), ame­ri­kansk mus­lim bör­dig från Pa­kis­tan, häck­las av Emily ( Zoe Ka­zan), en vit psy­ko­lo­gistu­dent, när han upp­trä­der. Se­dan går de hem och har sex. Följt av många tu­rer av all­var­li­ga­re slag. 3. Tro­vär­dig var­dags­re­a­lism. 4. Su­ve­ränt skå­de­spe­le­ri. 5. En his­nan­de mix av hu­mor och all­var kring den­na ro­mans. (2017)

En sväng­ig ro­mans står i fo­kus i ”The big sick”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.