Så vill M mins­ka vål­det på Stock­holms sjuk­hus

Vallentuna Nyheter - - STOCKHOLM - Sop­hie Stigfur sop­hie.stigfur@di­rekt­press.se

Stock­holms vård­per­so­nal be­hö­ver bli bätt­re rus­ta­de för att han­te­ra hot­ful­la si­tu­a­tio­ner på ar­be­tet.

Det me­nar Mo­de­ra­ter­na, som ut­lo­var en ny trygg­hets­ut­bild­ning i ett nytt vallöf­te. Det är i en färsk med­ar­be­taren­kät in­om lands­ting­et som un­ge­fär 3 500 an­ställ­da, el­ler 11 pro­cent, upp­ger att de bli­vit ut­sat­ta för hot el­ler våld på ar­be­tet. Den sto­ra ma­jo­ri­te­ten av des­sa ar­be­tar in­om sjuk­vår­den.Nu går Mo­de­ra­ter­na ut med en nytt vallöf­te: att hal­ve­ra an­de­len som ut­sätts in­om två år.

Det­ta ska ske ge­nom en ut­ö­kad trygg­hets­ut­bild­ning för samt­li­ga an­ställ­da. Sats­ning­en in­går i Mo­de­ra­ter­nas bud­get i höst, till­sam­mans med ett upp­drag till lands­tings­di­rek­tö­ren att ut­for­ma ut­bild­ning­en till­sam­mans med sä­ker­hets­che­fer­na på Stock­holms sjuk­hus.

– Hot och våld mot per­so­na­len från ex­ter­na per­so­ner ökar. Det kan hand­la om allt från fru­stre­ra­de an­hö­ri­ga som tyc­ker att det går för lång­samt till den ökan­de gäng­kri­mi­na­li­te­ten, när nå- gon bli­vit skott- el­ler kniv­ska­dad kan det då ibland föl­ja med en svans in på sjuk­hu­sen. Vi be­hö­ver ge per­so­na­len verk­tyg att han­te­ra det här så att de tryggt kan ut­fö­ra si­na ar­be­ten, sä­ger fi­nans­lands­tings­råd Iré­ne Sve­no­ni­us (M).

Lä­ra sig kon­fikt­han­te­ring

Ex­akt vad ut­bild­ning­en kom­mer in­ne­hål­la ska nu ut­re­das. Men det skul­le ex­em­pel­vis kun­na rö­ra sig om kon­flikt­han­te­ring, för­änd­ring­ar i lo­gisti­ken mel­lan vänt­rum­men och tyd­li­ga­re in­for­ma­tion om hur och var man ska vän­da sig som sjuk­skö­ters­ka el­ler lä­ka­re om man upp­le­ver en hot­full si­tu­a­tion.

Må­let är att ut­form­ning­en ska bli klar un­der hös­ten, och att all per­so­nal ska hin­na ge­nom­gå ut­bild­ning­en un­der 2019. Akut­sjuk­hu­sen kom­mer att pri­o­ri­te­ras först, då det är där flest in­ci­den­ter in­träf­far i dag en­ligt Iré­ne Sve­no­ni­us.

Startade pi­lot­pro­jekt

I fjol ini­ti­e­ra­de Mo­de­ra­ter­na ett pi­lot­pro­jekt för ökad trygg­het in­om vår­den på S:t Gö­rans sjuk­hus på Kungs­hol­men, som då blev det förs­ta sjuk­hu­set i Sve­ri­ge med ord­nings­vak­ter som är för­sed­da med kropps­ka­me­ror. Iré­ne Sve­no­ni­us (M) sa ti­di­ga­re i år att hon vill att kropps­ka­me­ror ska bli stan­dard på samt­li­ga lands­tings­sjuk­hus i Stockholm – nå­got hon nu me­nar bör hin­na va­ra re­a­li­se­rat i prak­ti­ken re­dan in­nan årets slut.

– Vi öns­kar såklart att vi in­te skul­le be­hö­va öka be­vak­ning­en men när vi får ett allt rå­a­re sam­hälls­kli­mat med mer och hot våld är det mitt an­svar som po­li­ti­ker att age­ra.

Är över­vak­nings­ka­me­ror och trygg­hets­ut­bild­ning­ar en lång­sik­tig lös­ning för att stäv­ja det­ta?

– Själv­klart be­hö­ver vi gö­ra fler sa­ker. Men vi vet att kon­flikt­ni­vån går ner när män­ni­skor vet att de blir fil­ma­de, och det är ock­så lät­ta­re att få fäl­lan­de do­mar när det finns be­vis på vad som skett.

Vi be­hö­ver ge per­so­na­len verk­tyg för att han­te­ra det här.

FO­TO: KAROLINE MONTERO ARAYA

Iré­ne Sve­no­ni­us (M), fi­nans­lands­tings­råd. TRYGG­HET. All vård­per­so­nal in­om lands­ting­et ska ge­nom­gå en trygg­hets­ut­bild­ning, ut­lo­var nu Mo­de­ra­ter­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.