Närod­lad cen­ter­par­tist som gil­lar grö­na böc­ker

Vallentuna Nyheter - - VALLENTUNA - El­la Sö­der­berg el­la.so­der­berg@di­rekt­press.se

Då skul­le jag Sist ut i vår se­rie med Val­len­tu­nas po­li­ti­ker är Björn Furugren Be­se­lin (C). Han be­rät­tar hur en skick­lig lä­ra­re är, in­tres­set för od­ling och vad han oro­ar sig för i det stun­dan­de va­let. Cen­ter­par­tis­ten Björn Furugren Be­se­lin har va­rit lä­ra­re i 23 år. Han ar­be­tar med särsko­le­e­le­ver och ele­ver med neu­ropsy­ki­a­tris­ka funk­tions­ned­sätt­ning­ar och lär ut ma­te­ma­tik och träd­gård. Med många års er­fa­ren­het be­rät­tar han att en skick­lig lä­ra­re är tyd­lig, struk­tu­re­rad och har en för­stå­el­se för ele­ver­na.

– För mig hand­lar det om att gö­ra skill­nad och själ­va mö­tet med ele­ven.

Sam­lar träd­gårds­böc­ker

Men för­u­tom lä­ra­ryr­ket finns ett stort in­tres­se för od­ling och träd­gård. Han är ut­bil- dad träd­gårds­tek­ni­ker och hem­ma i Ös­by på­går od­ling­en för fullt. Han po­äng­te­rar vik­ten av åter­bruk och att in­te slänga nå­got. Där­för od­lar och ku­par han sin po­ta­tis, ploc­kar bär och gör saft av äpp­len.

– Me­dan en mil­jö­par­tist bor i stan och kö­per spanskt eko­lo­giskt, är jag cen­ter­par­tist och od­lar själv, sä­ger Björn.

In­tres­set för od­ling började re­dan när han var li­ten och bod­de i Uppsa­la med sin mor­mor. Av hen­ne fick han sitt eg­na jord­gubbs­land i sex­års­ål­dern. Där fick han ut­lopp för kre­a­ti­vi­te­ten och fick va­ra med och hål­la koll på träd­går­den.

– Se­na­re läs­te jag till träd­gårds­tek­ni­ker och läs­te all träd­gårds­lit­te­ra­tur jag kom över. Jag sam­lar på träd­gårds­böc­ker och har idag tio hyll­me­ter med böc­ker, fler än vad bib­li­o­te­ket här i Vallentuna har!

”He­la kom­mu­nen ska le­va”

Med in­tres­set för träd­går­den väx­te även det po­li­tis­ka en­ga­ge­mang­et fram. Han me­nar att he­la kom­mu­nen ska le­va, och val­de Cen­ter­par­ti­et för att nå ut via den lo­kal po­li­ti­ken.

– Vallentuna är till ytan den näst störs­ta kom­mu­nen i Stor­stock­holm och vi har myc­ket fin na­tur och fö­re­tag­sam­het. En sjät­te­del av de som bor här bor på lands­byg­den, men går en sjät­te­del av re­sur­ser­na dit? Vi me­nar att he­la kom­mu­nen ska le­va.

Björn be­rät­tar att många i kom­mu­nen har bott här länge, vil­ket le­der till att man kän­ner varand­ra. Om städ­ning­en i en sko­la in­te fun­ge­rar, kom­mer det att nå fram till po­li­ti­ker­na. Som han be­skri­ver det: ” det är fort­fa- ran­de små­stad som gäl­ler här”.

Vil­ken är vik­ti­gas­te val­frå­gan?

– Sko­lan, vård och om­sorg som ska va­ra li­ka för al­la. Hur ser du på årets val? – Det är klart att man är oro­lig om man tän­ker på riks­ni­vå när främ­lings­fi­ent­li­ga och ho­mo­fi­ent­li­ga kraf­ter finns med. Det här är en jät­tes­tor frå­ga för mig, men jag är mer oro­lig på riks­ni­vå än här, för här är vi så star­ka.

FOTO: EL­LA SÖ­DER­BERG

bo i Nord­upp­land. Där är det ock­så lands­bygd, nä­ra till na­tu­ren och in­te långt till Uppsa­la, jag skul­le kun­na tän­ka mig att bo på en gård. LÄ­RA­RE. Björn Furugren Be­se­lin (C) är gym­na­sie­lä­ra­re, od­lar egen po­ta­tis och vill in­klu­de­ra he­la kom­mu­nen i po­li­ti­ken.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.