L: Där­för sät­ter vi sko­lan först

Vallentuna Nyheter - - TYCK OM! -

En lyc­kad skol­gång är var­je ung män­niskas bil­jett vi­da­re i li­vet och möj­lig­gör fl er livsval. En bra sko­la är ock­så sam­häl­lets för­säk­ring mot so­ci­a­la pro­blem och vägen till väl­stånd och ut­veck­ling. Där­för sät­ter vi Li­be­ra­ler all­tid sko­lan först.

Vi har ta­git fram ett skol­pro­gram med he­la 53 punk­ter för att för­bätt­ra Val­len­tu­nas skol­re­sul­tat och för att al­la ele­ver ska nå sin ful­la po­ten­ti­al. Fo­kus lig­ger på bra ar­bets­vill­kor för lä­ra­re, höj­ning av skol­peng­en, lugn och ro samt ti­digt stöd till ele­ver som be­hö­ver.

Vi ska ha höga för­vänt­ning­ar på al­la ele­ver och pri­o­ri­te­ra kun­skap. En lugn och trygg sko­la är en för­ut­sätt­ning för att ele­ver ska kun­na ta till sig kun­skap. Låt lä­ra­re va­ra lä­ra­re och äg­na sig åt att för­be­re­da och ge­nom­fö­ra lek­tio­ner. An­ställ lä­ra­ras­si­sten­ter som kan fixa med IT-ut­rust­ning, le­da klas­sen till gym­nas­tik­sa­len och vi­sa för­äld­rar hur school­soft fun­ge­rar.

Lä­ra­ras­si­sten­ter och en för­stärk­ning av elev­häl­san bi­drar ock­så till att ska­pa lugn och ro i klass­rum­met.

Höj skol­peng­en för att säk­ra ti­digt stöd för bå­de ele­ver med svå­rig­he­ter och dem som be­hö­ver ex­tra ut­ma­ning­ar. Lä­rar­lö­ner­na sti­ger men be­hö­ver sti­ga än­nu mer.

Svens­ka är sko­lans vik­ti­gas­te äm­ne. Läs­för­må­gan är av­gö­ran­de för hur en elev kla­rar and­ra sko­läm­nen.

Vi vill ha en läs­ut­veck­lings­le­da­re och ett bib­li­o­tek på var­je sko­la med till­gång till bib­li­o­te­ka­rie som till­sam­mans med lä­ra­ren kan ar­be­ta ak­tivt med läs­stöd­jan­de ar­be­te.

Var­ken för ele­ver­na el­ler sam­häl­let finns det nå­gon vik­ti­ga­re frå­ga för fram­ti­den än sko­lan. Yl­va Mo­zis, Li­be­ra­ler­nas kom­mu­nal­råds­kan­di­dat An­na-Cla­ra Nord Eker­ling, vice ord­fö­ran­de i Barn- och ung­doms­nämn­den

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.