Be­slut om be­tyg i fjär­de klass skjuts upp.

VallentunaDirekt - - SIDAN 1 - STOCK­HOLM Char­lot­te Arwedsson 070-787 20 78 char­lot­te.arwedsson@di­rekt­press.se

En­ligt för­sla­get som är ute på re­miss ska skolorna själ­va få av­gö­ra det­ta.

Den 1 ju­li skul­le det ha va­rit fritt fram för de sko­lor som vill ha be­tyg i års­kurs 4. Men pan­de­min gör att be­slu­tet skjuts upp till näs­ta år.

Först näs­ta år kan det bli en lagänd­ring som gör det möj­ligt för den sko­la som vill att in­fö­ra be­tyg från års­kurs fy­ra, skri­ver Sve­ri­ges Ra­dio.

Gustav Va­sa-sko­lan i Val­len­tu­na in­för­de hös­ten 2017 be­tyg från års­kurs fy­ra som en del i det na­tio­nel­la test­pro­jekt som skul­le på­gått till 2021. Men i hös­tas val­de man att in­te fort­sät­ta, bland an­nat ef­ter nya rikt­lin­jer från re­ge­ring­en.

”Yt­ter­li­ga­re ut­ma­ning­ar”

På grund av pan­de­min har re­ge­ring­en, Li­be­ra­ler­na och Cen­ter­par­ti­et nu be­slu­tat att skju­ta fram ge­nom­fö­ran­det av den­na punkt i ja­nu­a­ri­av­ta­let till näs­ta år. An­ni­ka Hir­vo­nen Falk, skol­po­li­tisk ta­les­per­son för Mil­jö­par­ti­et, tror att in­tres­set för att in­fö­ra be­tyg från fy­ran kom­mer va­ra li­tet näs­ta år.

– Sko­lan har ju va­rit väl­digt an­strängd un­der co­ro­na­pan­de­min. Många sko­lor har gjort sitt yt­ters­ta för att or­ka med det här. Nu vän­tar yt­ter­li­ga­re ut­ma­ning­ar med lov­sko­la, med me­ra. Jag har svårt att tro att det är många sko­lor som vill ha­ka på det här så kort in­på den här an­sträng­ning­en, sä­ger hon till SR.

Se­dan någ­ra år till­ba­ka kan de sko­lor som vill, men max­i­malt 100 styc­ken, del­ta i en för­söks­verk­sam­het med be­tyg från års­kurs fy­ra. In­tres­set har va­rit lågt, just nu del­tar el­va sko­lor och yt­ter­li­ga­re en som har in­fört be­tyg från fem­te klass. Som mest har 15 sko­lor va­rit med i för­sö­ket, skri­ver SR.

FO­TO: MOSTPHOTOS

SKJUTS UPP. Be­slu­tet om att in­fö­ra be­tyg från års­kurs fy­ra skjuts upp på grund av co­ro­na­pan­de­min. (Gen­re­bild)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.