Vi­de­o­sam­tal på äldre­bo­en­den po­pu­lärt

VallentunaDirekt - - NYHETER · VALLENTUNA -

Gla­da vink­ning­ar och en tack­sam­het att få se per­so­nen man pra­tar med. Se­dan Ko­ral­len och Väs­by­går­den har er­bju­dit möj­lig­he­ten till vi­de­o­sam­tal har det vi­sat sig att väl­digt många upp­skat­tar de di­gi­ta­la träf­far­na. Per­so­na­len stöt­tar med att star­ta vi­de­o­sam­ta­let, skri­ver Val­len­tu­na kom­mun på sin hem­si­da.

– För vå­ra bo­en­de har det va­rit fan­tas­tiskt att få se he­la fa­mil­jen, att fak­tiskt kun­na se dem de har ett sam­tal med. Kropps­språ­ket sä­ger ock­så myc­ket och det är lät­ta­re att lä­sa in vad den and­re me­nar jäm­fört med att ba­ra hö­ra per­so­nens röst. Vi­de­o­sam­ta­len har gett många gläd­jetå­rar, sä­ger An­ni­ka Malm­ros Bo­rell, ad­mi­nist­ra­tör på Ko­ral­lens vård­bo­en­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.