Nu är det dags för årets kräft­ski­vor

Här är ex­per­tens bäs­ta tips på en lyc­kad fest

VallentunaDirekt - - NYHETER · STOCKHOLM - STOCK­HOLM El­la Sö­der­berg

Augusti må­nad in­ne­bär att det är dags att ta fram bå­de dil­len och haklap­par­na. Oav­sett om du väl­jer frys­ta el­ler färs­ka kräf­tor går det att få till en lyc­kad mid­dag. Koc­ken Nils Molin­der tip­sar om vad som går hem på årets kräft­ski­va.

Kräft­ski­va, kräft­ka­las el­ler kräft­fest, kärt barn har många namn. Men oav­sett hur man väl­jer till­be­hör, snaps el­ler de­ko­ra­tio­ner är det än­då kräf­tor­na som spe­lar hu­vud­rol­len un­der den här hög­ti­den.

En som har koll på hur kräf­tan ska tilla­gas på bäs­ta sätt är Nils Molin­der, en av ägar­na till re­stau­rang­en Me­lan­ders fisk. Han bör­ja­de re­dan som 13-åring med att fi­léa fisk i Ös­ter­malms­hal­lar­na och har lärt sig ett och an­nat på vägen.

Han re­kom­men­de­rar att man ko­kar sin egen lag, fram­förallt om man pla­ne­rar att kö­pa djup­frys­ta kräf­tor.

– De är näm­li­gen in­te kok­ta med rik­tig krondill. Mitt tips är att ko­ka en egen lag som är gans­ka salt, tre gram salt per li­ter, plus krondill. Låt la­gen sval­na och sänk se­dan ner kräf­tor­na, och låt dem gär­na lig­ga och dra över nat­ten, sä­ger Nils Molin­der.

Mitt tips är att ko­ka en egen lag som är gans­ka salt.

Sig­nalkräf­tan en fa­vo­rit

Om han själv får väl­ja blir det den svens­ka sig­nalkräf­tan på ski­van.

– Från bör­jan var det en in­plan­te­rad kräf­ta, men nu har den an­pas­sat sig mer till vårt kli­mat och in­ne­hål­ler myc­ket rom, sä­ger Nils Molin­der.

Den plan­te­ra­des ut i svens­ka sjö­ar och vat­ten­drag på 1960-ta­let för att er­sät­ta den in­hems­ka flod­kräf­tan som mins­kat på grund av kräft­pest. Dock vi­sa­de det sig se­dan att sig­nalkräf­tor själ­va bär på kräft­pest­svam­pen, där­för ska de ald­rig plan­te­ras ut i vat­ten där flod­kräf­tan kan le­va.

Vad bor­de man ha till kräf­tor­na?

– I stäl­let för väs­ter­bot­ten­paj kan man gö­ra en krydd­ost­paj. Den är mer in­rik­tad mot kräf­tor ef­tersom det är li­te kum­min och dill i krydd­ost.

Krävs fis­ke­kort

Den som själv vill ge sig ut med bu­rar och håv i Mä­la­ren kan gö­ra det­ta mel­lan den 15 augusti och 6 sep­tem­ber. Dock krävs det ett kräft­fis­ke­kort, TDA 4. Fis­ke­kor­tet är per­son­ligt och mås­te tas med vid var­je till­fäl­le. Mer in­for­ma­tion finns på Stock­holms stads hem­si­da.

Med kor­tet får man även en bonus­kväll för fis­ke den 29 augusti, då man får fis­ka i 18 and­ra sjö­ar i Stock­holm. Den som vill fis­ka kräf­tor på and­ra plat­ser i lä­net hit­tar mer in­for­ma­tion på sport­fis­kar­na.se.

FO­TO: OLIVIA SECHER

FISKEXPERT. Nils Molin­der är en av ägar­na till Me­lan­ders fisk och har över 30 års er­fa­ren­het av att tilla­ga fisk.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.