Här är de po­pu­lä­ras­te gym­na­si­er­na

VallentunaDirekt - - NYHETER · STOCKHOLM - STOCK­HOLM El­la Sö­der­berg 073-600 69 31 el­la.so­der­berg@di­rekt­press.se

Re­dan i ja­nu­a­ri kun­de Stock­holms ung­do­mar skic­ka in sin an­sö­kan till gym­na­si­et.

Nu är den slut­li­ga an­tag­ning­en in­för i höst klar, och po­pu­lä­ras­te sko­lan finns på Kungs­hol­men.

Att väl­ja gym­na­si­um är in­te all­tid en dans på ro­sor. Svå­ra be­slut ska tas, bygg- och fri­tid, na­tur­ve­ten­skap el­ler kans­ke eko­no­mi­in­rikt­ning?

I hös­tas, allt­så i en an­nan tid när co­ro­na­vi­ru­set in­te gjort sitt in­tåg än, stod många ni­on­de­klas­sa­re på gym­na­si­e­mäs­san och för­sök­te få ett hum om vil­ken sko­la som loc­ka­de mest.

Se­dan dess har lis­tor skri­vits, an­sök­ning­ar har gjorts för att se­dan pri­o­ri­te­rats om in­nan det slut­gil­ti­ga va­let skul­le skic­kas in den 17 feb­ru­a­ri.

Det är Gym­na­si­e­an­tag­ning­en Stor­sthlm som an­sva­rar för an­tag­ning­en till de kom­mu­na­la och fri­ståen­de gym­na­sie- och gym­na­si­e­särsko­lor­na i Stock­holms län, och i ju­li pub­li­ce­ra­des den slut­gil­ti­ga an­tag­ning­en.

In­nerstads­sko­lor po­pu­lä­rast

Re­sul­ta­tet vi­sa­de att flest per­so­ner val­de att sö­ka till An­na Whit­locks gym­na­si­um på Kungs­hol­men som öpp­na­de upp por­tar­na 2018.

Men även sko­lor som bru­kat top­pa lis­tan ti­di­ga­re år är fort­fa­ran­de po­pu­lä­ra som Brom­ma gym­na­si­um och Kungs­hol­mens gym­na­si­um.

Det är ock­så de klas­sis­ka pro­gram­men na­tur­ve­ten­skap, sam­hälls­ve­ten­skap och eko­no­mi som flest ele­ver sökt in till.

Till många pro­gram sök­te be­tyd­ligt fler än vad som finns plats för, vil­ket in­ne­bär att det är me­rit­vär­det som av­gör vem som kom­mer in. Me­rit­vär­det räk­nas ut ge­nom en sam­man­slag­ning av ele­vens be­tygspo­äng.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.