ASHTON KUT­CHER I MORD­RÄT­TE­GÅNG

EX­FLICK­VÄN­NEN KNIV­HUG­GEN 47 GÅNG­ER

Veckans NU! - - SIDAN 1 -

Skå­de­spe­la­ren Ashton Kut­chers ung­doms­kär­lek Ashley El­le­rin kniv­höggs till döds. 14 år se­na­re får nu den ny­bliv­ne pap­pan Ashton en chans att sät­ta dit hen­nes mör­da­re.

Ashton Kut­cher, 37, har myc­ket att tän­ka på just nu. Först och främst har han ny­li­gen fått dot­tern Wy­att till­sam­mans med fäst­mön Mi­la Ku­nis, 31. Men sam­ti­digt dras mör­ka histo­ri­er från hans för­flut­na fram i lju­set igen – och le­der ho­nom rakt in i en smut­sig mord­rät­te­gång.

SKUL­LE GÅ PÅ DEJT

Skå­de­spe­la­ren var till­sam­mans med 22-åri­ga Ashley El­le­rin i bör­jan av 2000-ta­let. Den 21 feb­ru­a­ri 2001 skul­le han häm­ta upp hen­ne i hen­nes hem i Hol­ly­wood för en dejt. Men flick­vän­nen öpp­na­de in­te dör­ren. Ashton, som på den ti­den var mitt up­pe i in­spel­ning­ar­na av ”That 70’s show”, har upp­gett för po­li­sen att Ashley ald­rig syn­tes till och att han gav upp och åk­te där­i­från.

– Han sa att han tit­ta­de ge­nom fönst­ret och såg vad han trod­de var röd­vin som spillts på gol­vet, och att han sen gick, sä­ger en käl­la med in­syn i ut­red­ning­en i tid­ning­en Na­tio­nal Enqui­rer.

Tra­giskt nog vi­sa­de det sig i ef­ter­hand att ”röd­vi­net” var Ashleys blod. Nu vän­tas Ashton bli nyc­kel­vitt­ne i rät­te­gång­en mot den ut­pe­ka­de mör­da­ren Mi­chael Gar­gi­u­lo.

– Han mås­te vitt­na om vad han såg, sä­ger käl­lan.

Se­dan mor­det på El­le­rin, 22, har an­ta­let of­fer

Ashton Kut­cher an­ses va­ra ett nyc­kel­vitt­ne i mord­rät­te­gång­en mot Mi­chael Gar­gi­u­lo, som an­kla­gas för att ha mör­dat fy­ra kvin­nor.

En av de mör­da­de är Ashley El­le­rin,

som Ashton dej­ta­de i bör­jan av 2000-ta­let. Pa­ret skul­le

ha träf­fats kväl­len när hon blev mör­dad.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.