SVÅ­GERN UT­PLÅ­NA­DE FA­MIL­JEN

Veckans NU! - - SIDAN 1 -

"HAN HALS­HÖGG HEN­NE NÄS­TAN"

I ok­to­ber 2008 vän­des skå­de­spe­lers­kan Jen­ni­fer Hud­sons värld upp och ner när hen­nes mam­ma, bror och bror­son blev bru­talt mör­da­de av hen­nes svå­ger. Hon har i ef­ter­hand för­lå­tit ho­nom för då­det.

– Det är in­te hans fel, det hand­lar mest om hur han blev upp­fost­rad och den mil­jön han väx­te upp i, be­rät­ta­de Jen­ni­fer, idag 33, för Oprah Win­frey för någ­ra år se­dan.

I det här hu­set sked­de mor­det. När Ashley in­te öpp­na­de dör­ren tit­ta­de Ashton in ge­nom fönst­ret och såg "röd­vin", nå­got som se­na­re vi­sa­de sig va­ra blod.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.