"DU MÅS­TE SLU­TA SU­PA!"

ANGELINAS KRAV PÅ BRAD:

Veckans NU! - - SIDAN 1 -

IS­mek­må­na­den är up­pen­bar­li­gen över för Brad Pitt och Ange­li­na Jo­lie. Nu kan äk­ten­ska­pet va­ra på väg att ta slut på grund av Brads vil­da fes­tan­de.

som­ras gif­te sig Brad Bitt, 51, och Ange­li­na Jo­lie, 39, ef­ter näs­tan tio års för­hål­lan­de. Men nu ryk­tas det att su­per­pa­ret re­dan brot­tas med re­jä­la äk­ten­skap­li­ga pro­blem. Ange­li­na ska ha fått nog av ma­kens evi­ga su­pan­de och ställt ett ul­ti­ma­tum.

– Hon har sagt till ho­nom att han mås­te bör­ja be­te sig som en sex­barns­pap­pa, an­nars skic­kar hon ho­nom på re­hab, sä­ger en käl­la i tid­ning­en Na­tio­nal Enqui­rer.

FÖR­LO­RA­DE 200 000 KRO­NOR

Pa­rets kon­flikt es­ka­le­ra­de un­der filmfes­ti­va­len Sun­dan­ce i Utah ny­li­gen, där Brad en­ligt upp­gift fes­ta­de till det re­jält till­sam­mans med skå­di­sen Ja­mes Fran­co, 36.

– De drack mas­sa drin­kar, blev ful­la och för­lo­ra­de 200 000 kro­nor på po­ker. När Angie fick hö­ra om hur Brad ha­de be­tett sig blev hon ra­san­de, sä­ger käl­lan. Sam­ti­digt som Brad blev full och spen­de­ra­de peng­ar på fes­ti­va­len be­fann sig Ange­li­na i Irak för att be­sö­ka krigs­of­fer.

– Hon är ute och ris­ke­rar li­vet för att gö­ra skill­nad i världen me­dan Brad fes­tar loss som en col­le­gestu­dent. Hon har rätt att bli ir­ri­te­rad, sä­ger käl­lan.

"TA DIG SAM­MAN"

Nu har Ange­li­na fått nog och bör­jat stäl­la krav på sin ma­ke. – Hon sa till ho­nom att han mås­te ta sig sam­man. Brad har en­ligt upp­gift haft pro­blem med al­ko­ho­len länge. Han ska ha för­sökt dra ner på in­ta­get re­jält fle­ra gång­er – men alltid fal­lit till­ba­ka i gam­la möns­ter.

– Han har lo­vat att dra ner på dric­kan­det i fle­ra år, men han har ald­rig lyc­kats. Om han in­te slu­tar med sitt kon­stan­ta fes­tan­de kom­mer äk­ten­ska­pet att ta slut, sä­ger en an­nan käl­la.

"HAN FES­TAR

SOM EN COL­LE­GESTU­DENT" En­ligt stjärnan upp­trä­der Brad oan­sva­rigt och hon ho­tar att tvinga iväg ho­nom på re­hab om han in­te skär­per sig.

Nu har Ange­li­na Jo­lie fått nog av ma­ken Brad Pitts stän­di­ga fes­tan­de.

Un­der Sun­dan­ce­fes­ti­va­len i Utah ny­li­gen fes­ta­de Brad till det re­jält med nya kom­pi­sen och skå­dis­kol­le­gan Ja­mes Fran­co.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.