VICTO­RIA BECK­HAM TVÅNGSINLÄGGS PÅ SJUK­HUS!

Veckans NU! - - SIDAN 1 -

Att va­ra fa­shio­nis­tan Victo­ria Beck­ham, 40, in­ne­bär ett fullspäc­kat sche­ma där barn, kar­riär och jak­ten på den per­fek­ta krop­pen in­te läm­nar myc­ket tid över till sömn el­ler vi­la. En­ligt upp­gift tar stjärnan in­te hand om sig, och hon kan in­te läng­re döl­ja att li­vet går för fort och att hon en­ligt upp­gift snart in­te or­kar mer.

Det är ing­en hem­lig­het att Victo­ria Beck­ham le­ver ett hek­tiskt liv, och en­ligt käl­lor har hon in­te tid för var­ken sömn el­ler mat. Nu är nä­ra och kä­ra väl­digt oro­li­ga för stjärnan häl­sa, som är mer in­sta­bil än nå­gon­sin.

– När hon är stres­sad so­ver hon in­te. Någ­ra nät­ter har hon ba­ra so­vit tre el­ler fy­ra tim­mar, av­slö­jar en käl­la i tid­ning­en Now och fort­sät­ter:

– Victo­ria ser ut­mat­tad ut. I verkligheten ser hon än­nu tröt­ta­re ut än på bild. Ing­et smink i världen kan döl­ja att hon ser ut att be­hö­va en lång se­mes­ter, sömn och or­dent­lig mat.

"HON KAN IN­TE DÖL­JA DET LÄNG­RE" Victo­ria Beck­ham har det in­te lätt med barn, kar­riär och den stän­di­ga jak­ten på den per­fek­ta krop­pen. Nu av­slö­jas fa­shio­ni­stans sju­ka mat­va­nor. Hon upp­ges va­ra i så då­lig häl­sa att ma­ken Da­vid vill läg­ga in hen­ne på kli­nik.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.