Pos­hs stränga sche­ma

Veckans NU! - - SIDAN 1 -

• 5.30 TRÄ­NING

Stjärnan trä­nar an­ting­en fit­ness med kän­disträ­na­ren Tra­cy An­der­son el­ler spring­er 6,5 kilo­me­ter.

• 8.50 Ar­be­te

• 7.00 Dusch & ar­be­te

– Mel­lan duschen och an­sikts­tvät­ten kol­lar jag mi­na mail. Ja, jag har med mig te­le­fo­nen i bad­rum­met, sä­ger Vickan.

• 7.50 LÄM­NING AV BAR­NEN

Sö­ner­na går på tre oli­ka sko­lor, så Posh och Da­vid bru­kar läm­na av ett el­ler två barn var.

Från det klock­sla­get Victo­ria kom­mer till job­bet är det full fart som gäl­ler och sa­ker som ska ord­nas nonstop.

• 16.00 Häm­ta bar­nen

Vickan häm­tar ett el­ler fle­ra av bar­nen och skjut­sar dem till de­ras oli­ka fri­tids­ak­ti­vi­te­ter.

• 17.00 LÄX­LÄS­NING

Ef­ter att bar­nen fått mid­dag hjäl­per Vickan dem med läx­or­na.

• 21.00 ar­be­te

– När jag lagt bar­nen bör­jar jag att job­ba igen, sä­ger fa­shio­nis­tan om si­na kväl­lar.

• 00.00 God natt/ar­be­te

Victo­ria an­vän­der of­ta de se­na tim­mar­na till att job­ba, bland an­nat ring­er hon ut­länds­ka jobb­sam­tal via Sky­pe. Stjärnan sä­ger dock att hon helst vill va­ra i säng nå­gon gång mel­lan kloc­kan 00.00 och

01.00.

"DA­VID ÄR JÄT­TE­O­RO­LIG" …som en­ligt upp­gift in­te alls är spe­ci­ellt sta­bil. Vickan job­bar för myc­ket och hin­ner var­ken so­va el­ler äta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.