WHIT­NEY HOUSTONS DOT­TER HIT­TAD LIV­LÖS I BAD­KA­RET

POJK­VÄN­NEN MISS­TÄNKS FÖR BROTT

Veckans NU! - - RED CARPET -

DEf­ter Whit­ney Houstons plöts­li­ga död bröt dot­tern Bob­bi Kristi­na Brown ihop full­stän­digt. Nu ris­ke­rar hon att mö­ta sam­ma öde som sin mor.

en sista ja­nu­a­ri, näs­tan på da­gen tre år ef­ter att sång­ers­kan Whit­ney Houston dog, hit­ta­des hen­nes en­da dot­ter Bob­bi Kristi­na Brown, 21, liv­lös i sitt bad­kar. I skri­van­de stund ska hon lig­ga i ko­ma.

– Hon käm­par för sitt liv och är om­gi­ven av si­na när­mas­te, sä­ger fa­mil­jen Houston i ett ge­men­samt ut­ta­lan­de.

HJÄR­NAN SVULL­NA­DE UPP

Po­lis och am­bu­lans till­kal­la­des till Bob­bi Kristi­nas hem i Roswell, en för­ort till At­lan­ta, den sista ja­nu­a­ri. Hen­nes pojk­vän Nick Gor­don, 24, ska ha va­rit den som hit­ta­de hen­ne i bad­ka­ret med an­sik­tet ner­åt i vatt­net och slog larm. Bob­bi Kristi­na för­des till sjuk­hus, där lä­kar­na fick igång och sta­bi­li­se­ra­de hen­nes and­ning. På grund av att hjär­nan ha­de svull­nat upp för­sat­tes stjärnan i konst­gjord ko­ma. Se­dan dess har hen­nes an­hö­ri­ga pend­lat mel­lan hopp och för­tviv­lan. Hen­nes pap­pa Bob­by Brown ska na­tur­ligt­vis ha ta­git hän­del­sen myc­ket hårt.

– Han har grå­tit i nonstop i fle­ra da­gar. Vi sör­jer al­li­hop, sä­ger en släk­ting i tid­ning­en Pe­op­le.

"HON KOM­MER IN­TE

ÅTER­HÄM­TA SIG" Sång­ers­kan Whit­ney Houston och dot­tern Bob­bi Kristi­na Brown stod varand­ra myc­ket nä­ra. Ef­ter att ny­li­gen ha hit­tats liv­lös i sitt bad­kar ris­ke­rar nu Bob­bi Kristi­na att gå sam­ma tra­gis­ka öde till mö­tes som sin mor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.