TAY­LOR ÄR SE­LE­NAS KÄRLEKSCOACH!

LE­KER BÄS­TI­SENS MATCH­MA­KER

Veckans NU! - - MIX -

Ibland kan man be­hö­va li­te råd och tips av sin bäs­ta kom­pis när det gäl­ler kil­lar. Frå­ga ba­ra Se­le­na Go­mez. Hen­nes vän Tay­lor Swift vet näm­li­gen pre­cis hur man får en snub­be att trå­na ef­ter en!

Som Vec­kans NU! rap­por­te­ra­de i för­ra num­ret har sång­ers­kan Se­le­na Go­mez, 22, hit­tat kärleken igen ef­ter att hon för­ra året gjort slut för gott med av- och på-pojk­vän­nen Justin Bie­ber. Den lyck­li­ge man­nen he­ter An­ton Zas­lav­ski, men är mer känd un­der sitt dj-namn Zedd. Se­le­na och 25-åri­ge Zedd har in­te dej­tat sär­skilt länge, så de vet en­ligt upp­gift in­te rik­tigt var de har varand­ra än. Det är där som Se­le­nas bäs­tis Tay­lor Swift, 25, kom­mer in i bil­den. Tay­lor har en del er­fa­ren­het när det gäl­ler kär­lek och sägs vil­ja hjäl­pa sin kom­pis på tra­ven.

– Hon har gett dem bå­da råd och det ver­kar fun­ge­ra, sä­ger en käl­la till saj­ten Hol­ly­wo­od­li­fe och fort­sät­ter: – Det var in­te Tay­lor som pre­sen­te­ra­de dem för varand­ra, men hon har lagt myc­ket tid på att få dem att kän­na sig tryg­ga till­sam­mans.

TYD­LI­GA REGLER

Så vad är då ab­so­lu­ta no-no's när det gäl­ler dej­ting? Tja, om du frå­gar Tay­lor ska du in­te näm­na di­na ex.

– Hon har sagt åt Se­le­na att hon in­te får pra­ta om Justin med Zedd. Om hon mås­te snac­ka om ho­nom får hon ringa Tay­lor istäl­let, sä­ger käl­lan och fort­sät­ter:

– Hon ska in­te hel­ler fram­stå som för kläng­ig och krä­van­de ut­an va­ra ro­lig och flir­tig.

Rikt­lin­jer­na för Zedd att gö­ra Se­le­na glad är även de glas­kla­ra.

– Få hen­ne att skrat­ta, håll det en­kelt, frå­ga in­te sa­ker om Justin. Vi­sa hen­ne att du bryr dig, till ex­em­pel ge­nom att skic­ka gul­li­ga sms. Tay­lor äls­kar Zedd­le­na som par, sä­ger käl­lan.

"HON ÄLS­KAR DEM Se­le­na Go­mez har bör­jat dej­ta dj:n An­ton "Zedd" Zas­lav­ski, och där för att hjäl­pa hen­ne att hål­la Zedd in­tres­se­rad finns vän­nen Tay­lor Swift som har en hel del knep i rock­är­men!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.