KRIS­TEN STE­WART FÖR­LO­VAD MED FLICK­VÄN­NEN

DET GICK SNABBT…

Veckans NU! - - MIX - Av: PAU­LI­NA BÅNGE FOTO: ALL OVER PRESS, BULLS

Kris­ten Ste­wart, 24, och flick­vän­nen Ali­cia Car­gi­le har ba­ra va­rit till­sam­mans någ­ra må­na­der. Nu ryk­tas det att pa­ret re­dan har för­lo­vat sig ef­ter att Kris­ten setts med en ring på väns­ter ringfinger. Dess­utom har de ta­git ett an­nat stort steg i re­la­tio­nen.

– Kris­ten köp­te ny­li­gen en gi­gan­tisk lä­gen­het i Los Angeles och hon frå­ga­de di­rekt om Ali­cia vil­le flyt­ta in. De um­gås ju än­då med varand­ra var­je dag så då kan de li­ka gär­na bo till­sam­mans, sä­ger en käl­la i tid­ning­en In Touch.

DÖL­JER SI­NA KÄNS­LOR

Men trots att för­hål­lan­det allt­så ver­kar bli allt mer se­ri­öst, väg­rar Kris­ten fort­fa­ran­de att pra­ta om det.

Hon har va­rit hem­lig­hets­full kring för­hål­lan­det länge. Men nu har Kris­ten Ste­wart bå­de för­lo­vat sig och bli­vit sam­bo med flick­vän­nen Ali­cia Car­gi­le.

Skå­dis­kol­le­gan och vä­nin­nan Ri­ley Ke­ough, 25, oro­ar sig för Kris­ten.

– Ri­ley vet att Kris­ten skul­le va­ra lyck­li­ga­re om hon slu­ta­de döl­ja si­na käns­lor. Hon bor­de in­te göm­ma den hon är och vem hon äls­kar, sä­ger en käl­la.

PA­US FRÅN HOL­LY­WOOD

Ny­li­gen be­rät­ta­de Kris­ten i en tv-in­ter­vju att hon pla­ne­rar att ta en pa­us från Hol­ly­wood för att för­verk­li­ga and­ra dröm­mar.

– Jag be­hö­ver an­das. Jag har job­bat två år i sträck och kän­ner att jag mås­te få va­ra hem­ma ett tag och kom­ma på vad jag vill gö­ra, sa hon i pro­gram­met ”Live! With Kel­ly and Mi­chael”.

Kris­ten dej­ta­de ti­di­ga­re ”Twi­light”-kol­le­gan Robert Pattin­son, 28. Pa­ret gjor­de slut ef­ter att Kris­ten va­rit otro­gen med re­gis­sö­ren Ru­pert San­ders 2013.

Kris­ten var ti­di­ga­re till­sam­mans med skå­dis­kol­le­gan Robert Pattin­son, som i sin tur har gått vi­da­re med ar­tis­ten FKA Twigs.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.