BRU­NO MARS KÖ­PER HUS FÖR 54 MIL­JO­NER!

VÄL­KOM­MEN IN I STJÄR­NANS LYX­I­GA KÅK

Veckans NU! - - MIX - AV: BELLA HANS­SON FOTO: ALL OVER PRESS

Sma­kar det så kos­tar det. "Up­town funk"sång­a­ren Bru­no Mars har ny­li­gen in­för­skaf­fat sig ett nytt li­tet krypin på 840 kvadrat­me­ter!

IStu­dio Ci­ty, Ka­li­for­ni­en, lig­ger det kän­di­stä­ta om­rå­det Fry­man Ca­nyon och där har sång­a­ren Bru­no Mars pre­cis flyt­tat in. Bru­no fick punga ut he­la 54 mil­jo­ner kro­nor för vil­lan, som lig­ger i ett så kal­lat ”ga­ted com­mu­ni­ty”. Det finns gott om plats då kå­ken in­ne­fat­tar sju sov­rum, åt­ta badrum och själv­klart även en stor pool och tomt. Blir sång­a­ren törs­tig kan han gå till ba­ren el­ler vinkäl­la­ren och vill han kopp­la av finns bib­li­o­te­ket och ett spa till hans för­fo­gan­de.

UNIK IN­RED­NING

Hu­set, som är om­ring­at av höga, blomst­ran­de häc­kar har många uni­ka in­red­nings­de­tal­jer och myc­ket färg. Per­so­nen som sål­de bygg­na­den till ”Just the way you are”-stjärnan fick dock in­te så myc­ket be­talt som hon vil­le. El­vi­ra Kud­ry­asho­va, dot­ter till en po­li­ti­ker från Ka­zak­hs­tan, vil­le ha 64 mil­jo­ner men ef­tersom hen­nes far en­ligt upp­gift sit­ter i eko­no­misk kni­pa fick hon nöja sig med de 54 mil­lar som Bru­no er­bjöd.

Vil­ket kap!

"HU­SET LIG­GER I ETT KÄN­DI­STÄTT

OM­RÅ­DE"

Bru­no Mars är en av värl­dens bäst säl­jan­de ar­tis­ter, och det märks när man ser vad han har köpt för hus! Häng med in i sång­a­rens lyx­vil­la!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.