MI­LEY KAN IN­TE STA­VA TILL PA­TRICKS NAMN!

Veckans NU! - - MIX -

De har in­te va­rit ett par sär­skilt länge, men man kan tyc­ka att Mi­ley bor­de kun­na sta­va till sin nya kär­leks ef­ter­namn vid det här la­get. Så är dock in­te fal­let.

– Hm, jag vet in­te. Tyd­li­gen finns in­te bok­sta­ven T i nam­net i al­la fall, sva­ra­de Mi­ley när hon fick frå­gan hur man sta­var till Sch­war­ze­neg­ger i tv-pro­gram­met "Good mor­ning Ame­ri­ca".

Du lär dig tids nog, Mi­ley!

"HON VI­SA­DE MYC­KET HUD" Pa­trick är son till ac­tionhjäl­ten Ar­nold Sch­war­ze­neg­ger och Ma­ria Shri­ver, och nog syns det att han har bra ge­ner…

Se­dan Mi­ley och Pa­trick bör­ja­de dej­ta för drygt tre må­na­der se­dan har de va­rit oskilj­ak­ti­ga.

So­artch... Zvart­sen

äg­gör?

Det gäl­ler sig att skyd­da sig mot so­lens far­li­ga uv-strå­lar, så Mi­ley sat­te på sig en stor sol­hatt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.