SI­EN­NA MIL­LER SÄL­JER SEX

"HON BE­HÖ­VER PENG­AR­NA"

Veckans NU! - - [SKANDAL!] - Av: PAU­LI­NA BÅNGE FOTO: ALL Over PRESS

SHåll i hat­ten! Ett av Hol­ly­woods he­tas­te ryk­ten just nu är att ar­tis­ten Did­dy ska ha be­ta­lat skå­de­spe­lers­kan Si­en­na Mil­ler för att ha sex med ho­nom.

ien­na Mil­ler, 33, är för­lo­vad med skå­dis­kol­le­gan Tom Stur­ridge, 29, och till­sam­mans har de dot­tern Mar­lo­we, 2. Men det hind­rar hen­ne in­te från att ha ett väl­digt an­norlun­da ex­tra­jobb: Att lig­ga med Se­an ”Did­dy” Combs, ti­di­ga­re känd som ”Puff Dad­dy”, mot be­tal­ning. Det sä­ger i al­la fall det se­nas­te skvall­ret från Hol­ly­wood.

– Hon har le­gat med ho­nom fle­ra gång­er ef­tersom hon be­hö­ver peng­ar­na. Hon har haft pro­blem med att be­ta­la räk­ning­ar­na och Did­dy har va­rit svag för hen­ne se­dan de ha­de en fling för någ­ra år se­dan, sä­ger en käl­la i blog­gen Crazyday­sand­nights.

TRÄF­FA­DES 2007

Si­en­na och Did­dy, 45, har känt varand­ra se­dan 2007, då de of­ta ham­na­de på sam­ma tren­di­ga Hol­ly­wood­fes­ter. De bör­ja­de um­gås fli­tigt och snart sat­te ryk­te­na om en ro­mans mel­lan stjär­nor­na igång. Did­dy var på den ti­den i ett för­hål­lan­de med mo­del­len Kim Por­ter, idag 44, som han fick fy­ra barn till­sam­mans med. När den re­la­tio­nen tog slut vis­ka­des det att Si­en­na, som själv ny­li­gen ha­de gjort slut med Ju­de Law, idag 42, låg bakom upp­brot­tet. Men det för­ne­ka­de hon be­stämt.

– Han är ba­ra en god vän, men en fan­tas­tisk så­dan, sa Si­en­na då i tid­ning­en Daily Mail.

HAM­NA­DE I TRUB­BEL

Se­dan dess har Si­en­na hit­tat kärleken, för­lo­vat sig och skaf­fat barn. Men hon har he­la ti­den fort­satt ha kon­takt med Did­dy. När hon ny­li­gen ham­na­de i eko­no­miskt trub­bel bör­ja­de hon en­ligt upp­gift att dra nyt­ta av hans ald­rig sval­nan­de in­tres­se för hen­ne.

– Han kan in­te få nog av hen­ne. Han är till och med be­redd att be­ta­la för det, sä­ger en käl­la i blog­gen.

Skå­de­spe­lers­kan Si­en­na Mil­ler och Se­an "Did­dy" Combs har kopp­lats sam­man se­dan 2007, när de of­ta syn­tes till­sam­mans. Nu ryk­tas det att Did­dy be­ta­lar Si­en­na för sex. "HAN KAN IN­TE FÅ NOG AV HEN­NE" När för­hål­lan­det mel­lan Did­dy och mo­del­len Kim Por­ter tog slut ryk­ta­des det att Si­en­na skul­le ha ett fing­er med i spe­let.

Si­en­na har va­rit till­sam­mans med skå­di­sen Tom Stur­ridge i fy­ra år. De för­lo­va­de sig 2012. En­ligt upp­gift lig­ger Si­en­na med Did­dy på si­dan av för att hon be­hö­ver peng­ar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.