OR­LAN­DO BLOOM HAR EN NY KÄR­LEK

EF­TER DEN STRU­LI­GA TI­DEN

Veckans NU! - - [SKANDAL!] - AV: PAU­LI­NA BÅNGE FOTO: ALL OVER PRESS

OEn av Hol­ly­woods mest ef­ter­trak­ta­de ung­kar­lar ver­kar va­ra infångad. Bil­der­na på Or­lan­do Bloom och hans nya tjej ta­lar sitt tyd­li­ga språk – det är kär­lek på gång!

rlan­do Bloom, 38, har levt det gla­da sing­el­li­vet se­dan upp­brot­tet från su­per­mo­del­len Mi­ran­da Kerr, 32, för­ra hös­ten. Han har hän­gi­vit sig åt vil­da fes­ter, färg­gla­da drin­kar och vack­ra kvin­nor på rad. Men nu ver­kar han va­ra redo att slå sig till ro och lugna ner sig igen. De se­nas­te ryk­te­na sä­ger att han äntligen har hit­tat en ny kär­lek. Un­der ett be­ach­par­ty i Ma­li­bu fång­a­des skå­de­spe­la­ren på bild till­sam­mans med so­nen Flynn, 4, och en okänd – men up­pen­bart kramglad – blon­din.

– De såg ut att ha det väl­digt my­sigt, sä­ger en käl­la till Daily Mail.

Och det är in­te förs­ta gång­en Or­lan­do spot­tas till­sam­mans med sam­ma mys­tis­ka kvin­na. Pa­ret res­te till Can­cun ihop re­dan för någ­ra må­na­der se­dan och sågs där pra­ta för­tro­ligt på stran­den. De nya bil­der­na be­kräf­tar verk­li­gen att det är nå­got på gång. Att Or­lan­do pre­sen­te­rar hen­ne för so­nen sägs va­ra ett tec­ken på att han me­nar all­var.

HÄM­NA­DES EX­FRUN

Or­lan­do bröt upp från ex­frun Mi­ran­da hös­ten 2013, ef­ter tre års äk­ten­skap. Se­dan dess har pa­ret för­sökt bi­be­hål­la en god re­la­tion, främst för so­nen Flynns skull. Men för­ra som­ma­ren ra­sa­de den lyckliga vän­skaps­fa­sa­den när Or­lan­do at­tac­ke­ra­de flic­ki­do­len Justin Bie­ber, 20, ef­ter ryk­ten om att han ha­de haft ihop det med Mi­ran­da ef­ter upp­brot­tet. Strax ef­teråt kopp­la­des skå­de­spe­la­ren i sin tur ihop med Jus­tins ex Se­le­na Go­mez, 22, och det spe­ku­le­ra­des i om det hand­la­de om en hämndak­tion. Or­lan­do själv för­ne­ka­de dock den ro­man­sen.

Se­dan dess har han le­gat gans­ka lågt på dej­ting­fron­ten – tills nu. För­hopp­nings­vis kan hans nya flam­ma få ho­nom att lugna ner sig och läm­na det vil­da par­ty­li­vet bakom sig helt. Vi hål­ler tum­mar­na!

"DE VER­KA­DE HA DET VÄL­DIGT

MY­SIGT" Äntligen ver­kar det som att Or­lan­do Bloom har hit­tat en ny se­ri­ös flick­vän. Han har till och med pre­sen­te­rat hen­ne för so­nen Flynn.

Den okän­da blon­di­nen vid Or­lan­dos si­da fick ny­li­gen föl­ja med stjärnan på en ro­man­tisk se­mes­ter till Can­cun.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.