"HON ÄR EN GOLDDIGGER"

Veckans NU! - - & FASHION BEAUTY - Av: PAU­LI­NA BÅNGE FOTO: ALL OVER PRESS

Twi­light”-hun­ken Robert Pattin­son, 28, har dej­tat ar­tis­ten Tah­li­ah ”FKA Twigs” Bar­nett, 27, ett tag nu. En­ligt upp­gift ska han va­ra så för­tjust i sin flick­vän att han till och med har pla­ner på att fria till hen­ne. Men nu oro­ar sig hans vän­ner och familj för att FKA Twigs är ute ef­ter nå­got an­nat än kär­lek.

– Hon är en rik­tig golddigger och vet hur hon ska få det hon vill ha. Hon är in­te dum på det sät­tet, sä­ger en käl­la till saj­ten Ra­daron­li­ne.

DYR LIVS­STIL

Ef­ter suc­cén med ”Twi­light” van­de sig R-patz en­ligt upp­gift vid en dyr livs­stil, och den har han fort­satt hål­la fast vid även ef­ter att den störs­ta hy­pen sval­nat. En­ligt en nä­ra vän till skå­de­spe­la­ren le­ver han över si­na till­gång­ar re­jält. Ex­klu­si­va se­mester­re­sor till oli­ka pa­ra­diss­trän­der och lyx­i­ga mid­da­gar på de fi­nas­te re­stau­rang­er­na i stan har bli­vit en va­na för bå­de ho­nom och flick­vän­nen.

– De le­ver som om de vo­re A-kän­di­sar fast de sna­ra­re är på C-lis­tan. Han har alltid tyckt om att spen­de­ra peng­ar till hö­ger och väns­ter men san­ning­en är den att han in­te är li­ka het läng­re, sä­ger käl­lan.

GLÖM­MER ATT JOB­BA

Dess­utom ver­kar det som att kärleken har sti­git skå­de­spe­la­ren åt hu­vu­det så till den mil­da grad att han helt slu­tat job­ba.

– Han vill fo­ku­se­ra på Twigs till hund­ra pro­cent. Dess­utom in­si­ste­rar han på att be­ta­la för allt. Det är ba­ra så­dan han är och han har ju tjä­nat be­tyd­ligt mer peng­ar än hon, fort­sät­ter käl­lan.

ÖVER­ÖS­TES MED PRE­SEN­TER

Un­der bör­jan av för­hål­lan­det har R-patz över­öst Twigs med fi­na pre­sen­ter men nu ver­kar det he­la ha gått så långt att kas­san bör­jat si­nat re­jält.

– Hans för­mö­gen­het krym­per snabbt, sä­ger käl­lan till saj­ten Ra­daron­li­ne.

Nu åter­står det ba­ra att se om kärleken verk­li­gen över­vin­ner allt – till och med en tunn plån­bok. Upp till be­vis, Twigs!

Äk­ta kär­lek el­ler in­te? "Twi­light"-hun­ken Robert Pattin­sons vän­ner och familj an­kla­gar nu nya flick­vän­nen FKA Twigs för att ba­ra va­ra ute ef­ter stjär­nans peng­ar.

"HAN BE­TA­LAR

FÖR ALLT" Robert Pattin­son har va­rit till­sam­mans med ar­tis­ten FKA Twigs se­dan slu­tet av för­ra året. Nu oro­ar sig skå­de­spe­la­rens vän­ner för att flick­vän­nen ut­nytt­jar ho­nom.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.