BEYON­CÉ & JAY Z I VÅLD­SAMT GRÄL

"HON SKREK PÅ HO­NOM"

Veckans NU! - - MIX - Av: PAU­LI­NA BÅNGE FOTO: ALL OVER PRESS

Är det trub­bel i pa­ra­di­set – igen? Su­per­pa­ret Beyon­cé, 33, och Jay Z, 45, som pre­cis ver­ka­de ha hit­tat till­ba­ka till varand­ra ef­ter en stru­lig pe­ri­od för­ra året blev ny­li­gen på­kom­na un­der ett het­sigt bråk. Den hög­ljud­da dis­kus­sio­nen äg­de rum på en sushire­stau­rang i Los Angeles och fle­ra fans fång­a­de det he­la på bild.

– Hon vif­ta­de med ar­mar­na och skrek på ho­nom, sä­ger en käl­la till saj­ten Hol­ly­wo­od­li­fe.

FLYT­TAR MED DOT­TERN

Kanske kan ur­ladd­ning­en be­ro på att pa­ret Car­ter är upp­stres­sa­de över en kom­man­de flytt. Fle­ra ut­länds­ka me­di­er rap­por­te­rar näm­li­gen att Beyon­cé och Jay Z vill ta med sig dot­tern Blue Ivy, 3, från New York till so­li­ga Be­ver­ly Hills.

– De vill helt by­ta livs­stil. De har in­te köpt nå­got hus än men Blue Ivy är in­skri­ven på en sko­la där, sä­ger en käl­la till saj­ten TMZ.

Men frå­gan är om ett mil­jöom­byte räc­ker för att räd­da äk­ten­ska­pet.

Pre­cis när det ha­de lug­nat ner sig ver­kar det som att äk­ten­ska­pet mel­lan Beyon­cé och Jay Z är ne­re för räk­ning.

"DE PRA­TAR IN­TE"

Skils­mäs­so­ryk­te­na har hag­lat kring pa­ret se­dan det upp­märk­sam­ma­de hiss­brå­ket för­ra vå­ren, när Beyon­cés sys­ter So­lange, 28, at­tac­ke­ra­de Jay Z ef­ter en ga­la. Un­der den ge­men­sam­ma ”On the run”-tur­nén rap­por­te­ra­des det fli­tigt kring de dju­pa spric­kor­na i för­hål­lan­det.

– De pra­tar in­te ens med varand­ra. Så fort tur­nén är över kom­mer de att of­fent­lig­gö­ra skils­mäs­san, sa en käl­la till saj­ten Ra­daron­li­ne då.

"DET KAN BLI Un­der ett be­sök på en sushire­stau­rang i Los Angeles bör­ja­de Beyon­cé och Jay Z plöts­ligt att tjaf­sa högt med varand­ra in­för för­vå­na­de re­stau­rang­gäs­ter. Beyon­cé ver­ka­de va­ra den som var mest up­pe i varv.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.