HJÄR­TAT LÄKT EF­TER EX­POJK­VÄN­NEN NU HAR SARAH HY­LAND EN NY KIL­LE

Veckans NU! - - MIX - Av: PAU­LI­NA BÅNGE FOTO: ALL Over PRESS

Ef­ter det de­struk­ti­va för­hål­lan­det med ex­et Matt Pro­kop ver­kar nu "Mo­dern fa­mily"stjärnan Sarah Hy­land äntligen va­ra lyck­lig igen.

Sarah Hy­land, 24, skrat­tar och ler igen, myc­ket tack va­re den nya pojk­vän­nen Do­mi­nic Sher­wood, 24. I hös­tas an­mäl­de skå­de­spe­lers­kan sin ex­pojk­vän Matt Pro­kop, 25, för mord­hot och miss­han­del. Hon häv­da­de bland an­nat att pojk­vän­nen, som hon då ha­de va­rit till­sam­mans med i fem år, ha­de ta­git stryp­grepp på hen­ne och ho­tat hen­ne till li­vet.

– Hans grepp var så hårt att jag var­ken kun­de an­das el­ler pra­ta. Jag var så rädd, sa hon i po­lis­för­hö­ren en­ligt saj­ten TMZ.

Ef­ter det fick hon be­söks­för­bud be­vil­jat och har för­sökt att gå vi­da­re i li­vet.

HAR JOB­BAT TILL­SAM­MANS

Den nya pojk­vän­nen, skå­dis­kol­le­gan Do­mi­nic, är för­mod­li­gen en stor an­led­ning till att Sarah mår bra igen.

– De ver­kar tri­vas ihop. De kan in­te lå­ta bli att pussas, sä­ger en käl­la till saj­ten Hol­ly­wo­od­li­fe.

Do­mi­nic har även bör­jat dy­ka upp allt of­ta­re på Sa­ra­hs Instagram-bil­der, vil­ket i kän­dis­värl­den bru­kar va­ra ett tyd­ligt tec­ken på att nå­got är på gång.

EX­ET BE­SATT

En­ligt upp­gift är Sa­ra­hs vän­ner och kol­le­gor i tv-se­ri­en ”Mo­dern fa­mily” över­lyck­li­ga över hen­nes nya, sun­da re­la­tion. Den en­da som in­te ver­kar upp­skat­ta det he­la är fö­ga för­vå­nan­de ex­et Matt, som en­ligt upp­gift gär­na skic­kar hin­tar till Sarah på so­ci­a­la me­di­er.

– Han är be­satt av hen­ne och det blir ba­ra vär­re. Hon kän­ner att han fort­fa­ran­de har koll på hen­ne he­la ti­den, sä­ger en käl­la en­ligt saj­ten Clas­si­ca­li­te.

För­hopp­nings­vis kan nya flam­man Do­mi­nic få Sarah att kän­na sig trygg. Det för­tjä­nar hon ef­ter allt som har hänt!

På sisto­ne har Sarah Hy­land setts allt of­ta­re till­sam­mans med skå­dis­kol­le­gan Do­mi­nic She­er­wood. Här slas­kar de mu­le ut­an­för en re­stau­rang i Hol­ly­wood. Sarah och Do­mi­nic job­ba­de till­sam­mans un­der in­spel­ning­ar­na av fil­men "Vam­pi­re Aca­de­my". Men först när Sarah blev sing­el i hös­tas bör­ja­de stjär­nor­na dej­ta. Sarah var ti­di­ga­re till­sam­mans med Matt Pro­kop i fem år. Ef­ter upp­brot­tet an­mäl­de hon ho­nom för miss­han­del och mord­hot.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.