JEN­NI­FER SKJU­TER UPP BRÖL­LO­PET

Veckans NU! - - SIDAN 1 - Av: PAU­LI­NA BÅNGE FOTO: ALL OVER PRESS

Ty­piskt! Mitt i bröl­lops­pla­ne­ring­en kom­mer en snygg skå­dis och för­stör allt. Justin The­roux ska va­ra ga­len av svart­sju­ka på Jen­ni­fer Anistons nä­ra re­la­tion med Ed­die Red­may­ne.

Jen­ni­fer Aniston, 46, och Justin The­roux, 43, ryk­tas va­ra på väg att gifta sig. Men nu sät­ter en ung Hol­ly­wood­hunk käp­par i hjulet. Jens re­la­tion med ”The­o­ry of eve­ryt­hing”-stjärnan Ed­die Red­may­ne, 33, upp­ges dri­va Justin till van­sin­ne.

– Jen och Ed­die har kom­mit varand­ra väl­digt nä­ra på kort tid, sä­ger en nä­ra vän till pa­ret i tid­ning­en Na­tio­nal Enqui­rer.

ÖSER KOM­PLI­MANG­ER

Ed­die, som själv ny­li­gen gif­te sig, ska va­ra upp över öro­nen för­äls­kad i sin ny­fun­na be­kant­skap.

– Han öser kom­pli­mang­er över hen­ne och hon su­ger i sig dem som en svamp. Jen­ni­fer tyc­ker att hans brit­tis­ka ac­cent och pojk­ak­ti­ga charm är oe­mot­stånd­lig, fort­sät­ter käl­lan.

En som där­e­mot in­te fin­ner Ed­die det mins­ta oe­mot­stånd­lig är Justin.

– Han har upp­täckt att Jen och Ed­die sm­sar och ring­er varand­ra och kon­fron­te­rat hen­ne om det, sä­ger käl­lan.

DRACK DRIN­KAR TILL­SAM­MANS

Jen­ni­fer själv häv­dar att det ba­ra är vän­skap­li­ga käns­lor in­blan­da­de i re­la­tio­nen med Ed­die. Men för någ­ra vec­kor se­dan ska hon ha bju­dit över den unga skå­de­spe­la­ren på drin­kar me­dan fäst­man­nen va­rit bort­rest.

– De pra­ta­de om möj­lig­he­ten att gö­ra en film ihop. Men det var in­te ba­ra pro­fes­sio­nellt. De ha­de det un­der­bart till­sam­mans, sä­ger käl­lan.

Justin ska nu ha sagt till Jen­ni­fer att hon mås­te slu­ta träf­fa Ed­die.

– Hon väg­rar. Hon har sagt till Justin att mås­te växa upp och gilla lä­get, sä­ger käl­lan.

Nu ska pa­ret ha skju­tit upp bröl­lo­pet på obe­stämd tid.

Jen­ni­fer Aniston och Justin The­roux för­lo­va­de sig 2012. Bröl­lo­pet skul­le ha hål­lits i år, men nu skjuts det en­ligt upp­gift upp på obe­stämd tid.

An­led­ning­en tros va­ra Jen­ni­fers nä­ra re­la­tion med skå­de­spe­la­ren Ed­die Red­may­ne.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.