Var­så­god att be­dra mig

KOURTNEYS SKRU­VA­DE UPP­MA­NING TILL SCOTT: Ef­ter nio tur­bu­len­ta år till­sam­mans upp­ges Kourt­ney Kar­dashi­an ha kom­mit på hur hon ska sta­bi­li­se­ra för­hål­lan­det med pojk­vän­nen Scott Di­sick. Men lös­ning­en är in­te helt kon­ven­tio­nell…

Veckans NU! - - SIDAN 1 - Av: PAU­LI­NA BÅNGE FOTO: ALL OVER PRESS

Tv- pro­fi­ler­na Kourt­ney Kar­dashi­an, 36, och Scott Di­sick, 32, har haft en hel del upp- och ned­gång­ar i sin re­la­tion. Pa­ret träf­fa­des för nio år se­dan och har tre barn till­sam­mans men det ver­kar in­te ha hind­rat Scott från att fort­sät­ta le­va li­vets gla­da da­gar. Rap­por­ter om hans sned­steg och otro­hets­af­fä­rer har hag­lat tätt i många år och pa­ret har gjort slut och bli­vit till­sam­mans igen fle­ra gång­er. Men nu ver­kar Kourt­ney ha kom­mit på en lös­ning på pro­ble­men – hon har gett Scott tillå­tel­se att lig­ga med and­ra. – De har en över­ens­kom­mel­se, un­ge­fär som ett öp­pet för­hål­lan­de. När han läm­nar stan får han va­ra med and­ra kvin­nor, sä­ger Scotts fö­re det­ta ma­na­ger Da­vid We­intraub i tid­ning­en Li­fe & Sty­le.

BE­TA­LA­DE FÖR TYST­NAD

Det finns dock en ha­ke. Kourt­ney vill un­der inga om­stän­dig­he­ter få re­da på nå­got som Scott har gjort. Där­för har tv- per­son­lig­he­ten tving­ats läg­ga ner sto­ra sum­mor peng­ar på att hål­la si­na äls­ka­rin­nor tys­ta.

– Han får va­ra med and­ra men en gång be­ta­la­de han en tjej över en mil­jon för att hon in­te skul­le av­slö­ja nå­got för Kourt­ney, sä­ger Da­vid.

"KÄRARE ÄN NÅ­GON­SIN"

In­nan över­ens­kom­mel­sen ha­de Scott va­rit otro­gen med ” ett oräk­ne­ligt an­tal kvin­nor”, en­ligt den fö­re det­ta ma­na­gern. Det ska ha lett till många sto­ra bråk. Men i och med den nya lös­ning­en på pro­ble­men upp­ges pa­rets för­hål­lan­de ha för­änd­rats to­talt – till det bätt­re. Un­der en mid­dag i Los Angeles ny­li­gen spot­ta­des de till­sam­mans med Kourtneys familj.

– De ver­ka­de väl­digt kä­ra och lyckliga. Han höll sin hand på hen­nes lår he­la ti­den, sä­ger ett ögon­vitt­ne en­ligt saj­ten Hol­ly­wo­od­li­fe.

Al­la sätt är bra ut­om de då­li­ga, el­ler?

Kourt­ney Kar­dashi­an har kom­mit på ett ud­da sätt att… si­na kär­leks - pro­blem med Scott Di­sick.

Kourt­ney Kar­dashi­an och Scott Di­sick har haft ett stor­migt för­hål­lan­de i över nio år. Nu upp­ges Kourt­ney ha kom­mit på en lös­ning på de­ras pro­blem. ” Hon har gett ho­nom tillå­tel­se att va­ra med and­ra kvin­nor”, sä­ger en käl­la.

"DET HAR RÄD­DAT DE­RAS FÖR­HÅL­LAN­DE" Så länge Scott är hem­ma med Kourt­ney och de­ras tre barn mås­te han skö­ta sig, men så fort han re­ser iväg har han fått tillå­tel­se att lig­ga med and­ra. Här syns Kourt­ney med so­nen Ma­son, 6, och dot­tern Pe­ne­lo­pe, 2.

Rap­por­ter om Scotts otro­hets­af­fä­rer har hag­lat i fle­ra år. En­ligt upp­gift har stjärnan ex­tra svårt att va­ra tro­gen när han har druc­kit al­ko­hol.

Pa­rets för­hål­lan­de ska ha fått en re­jäl kick av de nya spel­reg­ler­na. ” De ver­kar väl­digt kä­ra och lyckliga”, sä­ger en käl­la.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.