Beyonc ´ es gal­na di­et

BEYON­CÉS EX­TRE­MA SMALDIET

Veckans NU! - - SIDAN 1 - Av: PAU­LI­NA BÅNGE FOTO: ALL Over PRESS

Alltid und­rat hur Beyon­cé kan va­ra så fit? Nu av­slö­jas stjär­nans bant­nings­me­to­der!

Hen­nes kropp hyl­las över he­la världen. Vec­kans NU! har ta­git re­da på hemligheten bakom Beyon­cés välsvar­va­de kur­vor.

Beyon­cé, 33, väck­te myc­ket upp­märk­sam­het i sin ” na­kenklän­ning” på Met- ga­lan ny­li­gen. Sång­ers­kan som alltid har va­rit kur­vig, såg ut att va­ra mer slim­mad än nå­gon­sin. Nu av­slö­jar hon själv vad som lig­ger bakom su­per­krop­pen: 22- da­gars­di­e­ten.

– Om till och med en ma­täls­ka­re som jag kla­rar av den här di­e­ten, kan vem som helst gö­ra det. Men man mås­te käm­pa i 22 da­gar, sä­ger stjärnan i boken ” The 22- day re­vo­lu­tion”.

BÖR­JA­DE EF­TER GRA­VI­DI­TE­TEN

Di­e­ten går ut på att man in­te får äta kött, ägg, mjölk­pro­duk­ter el­ler pro­ces­sad mat på drygt tre vec­kor. Även al­ko­hol är total­för­bju­det un­der den

ti­den. Beyon­cé har ti­di­ga­re pra­tat om si­na pro­blem med att hål­la vik­ten, men häv­dar nu att hon har hit­tat lös­ning­en.

– Ef­ter att jag ha­de fött min dot­ter an­sträng­de jag mig myc­ket för att åter­få kon­trol­len över min häl­sa och min kropp. Men jag vil­le in­te ha nå­gon snabb­lös­ning. Jag vill va­ra en bra fö­re­bild för Blue Ivy, sä­ger Beyon­cé i boken, som di­e­tens grun­da­re Mar­co Bor­ge har skri­vit.

JAY Z HÄNG­ER PÅ

Di­e­ten är växt­ba­se­rad och fo­kus lig­ger på att ska­pa nya håll­ba­ra va­nor. En­ligt upp­gift har Beyon­cé bli­vit av med näs­tan 30 ki­lo se­dan hon bör­ja­de. En­ligt upp­gift har även Jay Z, 45, ha­kat på hust­runs nya sätt att äta och trä­na.

– De är som vil­ket par som helst. De går på gym­met till­sam­mans så of­ta de kan. Han bru­kar cyk­la me­dan hon spring­er, sä­ger en käl­la en­ligt saj­ten E! News.

På Met- ga­lan ny­li­gen väck­te Beyon­cé stor upp­märk­sam­het i sin om­ta­la­de ” na­kenklän­ning” från Gi­venchy. "VEM SOM HELST KAN GÖ­RA DET"

Stjär­nans kur­vi­ga kropp ver­ka­de va­ra mer slim­mad än nå­gon­sin. Nu av­slö­jar hon själv hemligheten.

"HON GICK UPP MYC­KET UN­DER GRA­VI­DI­TE­TEN" När sång­ers­kan var gra­vid med dot­tern Blue Ivy 2011 gick hon av na­tur­li­ga skäl upp en del i vikt. Ef­ter det ha­de hon pro­blem att åter­få sin gam­la fi­gur.

… och mat­bil­der på rät­ter som pas­sar in i di­e­ten, som be­står av myc­ket ve­gansk mat.

Un­der små­barn­så­ren har stjärnan, pre­cis som många ny­bliv­na för­äld­rar pri­o­ri­te­rat bort trä­ning­en. Men se­dan hon bör­ja­de med sin nya di­et 22- da­gars­me­to­den har hon en­ligt upp­gift gått ner he­la 30 ki­lo.

På sin Instagram har Beyon­cé de­lat med sig av bil­der på sin nya kropp…

” Om till och med en ma­täls­ka­re som jag kla­rar av den här di­e­ten gör vem som helst det”, har Beyon­cé sagt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.