SA­MIR BA­DRAN!

Veckans NU! - - SIDAN 1 - AV: PAU­LI­NA BÅNGE FOTO: JOHN­NY WOH­LIN/ TV3, ALL OVER PRESS

Psst... Mis­sa in­te den av­slö­jan­de in­ter­vjun med

När det är som­mar blir han kär i de f les­ta – men du be­hö­ver in­te oroa dig. Tv- pro­fi­len Sa­mir Ba­dran är en lo­jal pojk­vän som helst stan­nar hem­ma och my­ser. Sö­ker du till ” Pa­ra­di­se ho­tel” blir han dock in­te glad.

Hur träf­fas vi? – Det är en strå­lan­de som­mar­dag. Vi sit­ter vid Stån­gån i Lin­kö­ping när vi får syn på varand­ra. Vad får dig att läg­ga mär­ke till mig?

– På som­ma­ren blir man ju kär i de fles­ta, så det spe­lar in. Och så är le­en­det vik­tigt!

Tar du förs­ta ste­get? – Ja, jag går fram och sä­ger ex­akt vad jag tyc­ker. Det är gans­ka sjukt när jag tän­ker ef­ter. Jag fjäs­kar li­te för dig, sä­ger att du har fi­na ögon och så. Men jag för­sö­ker att in­te gå för hårt fram. Snyg­ga tje­jer bru­kar in­te upp­skat­ta om man är för på. Är det bra el­ler då­ligt att jag in­te vet vem du är? – Det är bra! Jag upp­skat­tar att du sit­ter här med mig för att du tyc­ker att jag är char­mig och ro­lig, in­te för att jag var med i ” Pa­ra­di­se ho­tel” för två år se­dan och upp­träd­de med en barn­låt i Me­lo­di­festi­va­len. Hur lång tid tar det in­nan vi hop­par i säng? – In­te så länge. And­ra gång­en vi ses kanske. Vi träf­fas först, chil­lar li­te och se­dan kör vi. Hur ser du till att det blir suc­cess då? – För min del är det in­te så svårt men det vo­re ju nice om du kom ock­så, så jag fo­ku­se­rar på det. Okej, nu är vi ihop. Kan du stan­na hem­ma på hel­ger­na för min skull? – Ja, ab­so­lut! Jag kan va­ra en rik­tig toffel när jag är i ett för­hål­lan­de. Jag an­pas­sar mig som fan och vill helst ba­ra sit­ta hem­ma och chil­la. Men det är egent­li­gen in­te bra att änd­ra sitt liv för myc­ket för nå­gon an­nans skull.

” Jag har ald­rig va­rit

otro­gen”

Vad gör vi när ing­en ser på?

– Vi är li­te ex­tra kär­leks­ful­la mot varand­ra. Det har gått tre vec­kor nu, ska vi in­te ta och flyt­ta ihop? – Nej. El­ler jag vet in­te. Tre vec­kor är ju in­te myc­ket? Kanske om jag är jäv­ligt kär, men det här känns li­te mer som en som­mar­flört. Vi vän­tar li­te med att flyt­ta ihop tyc­ker jag. Det är mer nice att bo ifrån varand­ra. Då får man sak­na varand­ra li­te. Jag bli svart­sjuk på al­la flör­ti­ga kom­men­ta­rer du får på so­ci­a­la me­di­er. Kan in­te du ta bort ditt Instagram- kon­to? – Nej, det kan jag in­te. Det är mitt jobb. Det är som att jag skul­le be dig att slu­ta gå till job­bet. Men du be­hö­ver in­te oroa dig. Jag är en lo­jal pojk­vän. Jag har ald­rig va­rit otro­gen. Men kan du ta med mig på kän­dis­vim­mel

då? – Jo, jag kan gö­ra det för din skull. Själv tyc­ker jag in­te att det är kul. Du har ju ta­tu­e­rat in Peg Par­ne­viks namn, kan du in­te ta­tu­e­ra in mitt ock­så? – Nej, var­för skul­le jag gö­ra det? Jag gjor­de en ta­tu­e­ring när jag var med i pro­gram­met ” Par­ne­viks” som ett kul min­ne. Men jag kan in­te ta­tu­e­ra in he­la mitt liv. Jag har sökt till ” Pa­ra­di­se ho­tel” och bli­vit ut­ta­gen. Vad sä­ger du? – Nej, du kan in­te åka om vi ska va­ra ihop.det Nä­hä,är Det verk­ligen­men för­stör jag ing­enså myc­ket. rå­ka­deb­ra idé. Man hång­la lig­ger med­ju med en folk kil­le där, på– Ja, kro­gen­det är väl igår.klart jag Blir blir! du Det arg?är verk­li­gen in­te okej. Vem skul­le tyc­ka att det är okej?! Det känns ju jät­te­o­se­ri­öst och kons­tigt. Så kan man in­te gö­ra. Nu har vi ki­lat sta­digt ett tag. Ska vi in­te ta och gifta oss, li­te spon­tant så­där? Kanske i Las Ve­gas? – Det är en så­dan grej som jag skul­le kun­na gö­ra. Hur lång tid drö­jer det tills vi skaf­far små Mi­ni- Sa­mirs då? – Det kom­mer att drö­ja. Jag vill in­te ha barn för­rän jag är typ 35, el­ler i al­la fall 32. Just nu vill jag le­va li­vet fullt ut och det kan man in­te när man har barn.

Men en hund då? – Ja, jag vill ha en hund. En li­ten po­me­ra­ni­an, som ” Boo the dog”.

Är du ro­man­tisk? – Nej, in­te di­rekt. Jag är mig själv. Det kan väl hän­da att jag kö­per blom­mor, men det är in­te van­ligt. Vårt för­hål­lan­de har bör­jat gå li­te på tom­gång. Vem av oss gör slut? – Det gör jag. Det kom­mer att va­ra job­bigt, men nå­gon mås­te gö­ra det. Men kan vi in­te fort­sät­ta som KK?

– Nej, är det slut så är det!

EX­KLU­SIVT I VEC­KANS

NU!

Namn: Sa­mir Ba­dran Ål­der: 25 år

Aktuell: Som pro­gram­le­da­re för ” Pa­ra­di­se ho­tel – För­spe­let” på TV3 Play till­sam­mans med Sa­ga Scott.

Sa­mirs fa­vo­rit­hund "Boo the dog"

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.