"HON SKREK OCH GRÄT"

LIND­SAY LO­HANS DRA­MA­TIS­KA KOL­LAPS

Veckans NU! - - SIDAN 1 - Av: AN­JA KÄLLSTEDT FOTO: ALL OVER PRESS

Hon får inga jobb, hit­tar in­te kärleken och vän­ner­na läm­nar hen­ne. Lind­say Lo­han har det rik­tigt job­bigt just nu.

De se­nas­te åren har va­rit rik­tigt tuf­fa för skå­de­spe­lers­kan Lind­say Lo­han, 28. Hon har gått från att va­ra en it- girl med enor­ma fram­gång­ar i fil­mer­na ” Me­an girls” och ” Fre­aky fri­day” till att ha sto­ra pro­blem med att få jobb i Hol­ly­wood. På se­na­re tid har Li­lo gömt sig från allt vad pa­pa­raz­zis he­ter, men ny­li­gen lyc­ka­des en fo­to­graf fånga stjärnan på bild. Lind­say dök upp ut­an­för en re­stau­rang i Mi­la­no till­sam­mans med en man­lig vän och bör­ja­de plöts­ligt skri­ka och grå­ta.

– De hann in­te ens fram till in­gång­en in­nan Lind­say bröt ihop. Hon var otröst­lig, sä­ger ett ögon­vitt­ne i tid­ning­en NW Ma­ga­zi­ne och fort­sät­ter:

– Hon såg så ne­re ut, trött och mi­se­ra­bel. De gick där­i­från ut­an att äta nå­got.

FÖR­SÖK­TE BÖR­JA OM

De se­nas­te åren har Li­lo tam­pats med drog- och al­ko­hol­pro­blem samt va­rit i trub­bel med la­gen vid fle­ra till­fäl­len. För­ra året gjor­de stjärnan ett för­sök till en nystart ge­nom att flyt­ta till London. Men hen­nes fram­trä­dan­de i fö­re­ställ­ning­en ” Speed- theplow” fick usel kri­tik och se­dan dess har hon in­te

fått någ­ra job­ber­bju­dan­den.

IN­TE POP­PIS LÄNG­RE

In­te hel­ler kär­leksli­vet är på topp för Li­lo som in­te har haft nå­gon lång­va­rig re­la­tion se­dan för­hål­lan­det med dj: n Sa­mant­ha Ron­son, 37, tog slut 2009. Fle­ra av vän­ner­na har för­svun­nit i takt med att Lind­says po­pu­la­ri­tet i Hol­ly­wood har sjun­kit och en­ligt upp­gift har hon in­te pra­tat med si­na för­äld­rar på fle­ra må­na­der.

Stac­kars Lind­say, hop­pas att det vän­der nu!

"HON VAR

OTRÖST­LIG" Det är in­te lätt att he­ta Lind­say Lo­han. Stjärnan är in­te pop­pis i Hol­ly­wood läng­re och en­ligt käl­lor mår hon väl­digt då­ligt av det. Ny­li­gen bröt skå­di­sen ihop to­talt ut­an­för en re­stau­rang.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.