MA­KENS KRAV PÅ JESSICA SIMP­SON: "SLU­TA SU­PA, AN­NARS TAR JAG BAR­NEN!"

Veckans NU! - - STREET STYLE - AV: PAU­LI­NA BÅNGE FOTO: ALL OVER PRESS

Jessica Simp­sons al­ko­hol­miss­bruk es­ka­le­rar. Nu tar ma­ken till ex­tre­ma me­to­der för att få hen­ne att skär­pa till sig.

Som Vec­kans NU! ti­di­ga­re har rap­por­te­rat om har sång­ers­kan Jessica Simp­son, 34, sto­ra pro­blem med al­ko­ho­len. Nu kan sång­ers­kans miss­bruk va­ra på väg att kos­ta hen­ne bar­nen. En­ligt upp­gift har ma­ken Eric John­son ställt ett ul­ti­ma­tum – an­ting­en läg­ger hon in sig på re­hab el­ler så krä­ver han ensam vård­nad.

– Han är oro­lig att Jes­si­cas ir­ra­tio­nel­la be­te­en­de ska skada bar­nen. De har bli­vit så sto­ra nu att de bör­jar för­stå att det är nå­got kons­tigt med de­ras mam­ma, sä­ger en käl­la en­ligt saj­ten Ra­dar On­li­ne.

MÅS­TE IN PÅ RE­HAB

Jessica och Eric har ba­ra va­rit gifta se­dan ju­li för­ra året, men de träf­fa­des re­dan 2010. En­ligt upp­gift har sång­ers­kan haft al­ko­hol­pro­blem un­der he­la för­hål­lan­det, men Eric ska ha fått nog ef­ter att hon ge­nom­för­de en myc­ket un­der­lig tv- in­ter­vju ny­li­gen.

– Hon var up­pen­bart be­ru­sad. Att hon vi­sa­de upp sig så för världen blev drop­pen för Eric. Nu krä­ver han att hon chec­kar in på re­hab, an­nars tar han bar­nen och drar, sä­ger käl­lan.

EX­TREMT FAR­LIGT

På sisto­ne har Jes­si­cas miss­bruk även bör­jat på­ver­ka hen­nes ut­se­en­de. Den ti­di­ga­re kur­vi­ga stjärnan går näs­tan in­te att kän­na igen. En­ligt upp­gift har stjärnan bör­jat ta ADHD- me­di­cin för att gå ner i vikt.

– Att kom­bi­ne­ra den ty­pen av pil­ler med al­ko­hol är som att tän­da en tänd­stic­ka nä­ra en gasläcka. Det är med and­ra ord ex­tremt far­ligt. Om hon fort­sät­ter så­här kom­mer hon att dö, sä­ger lä­ka­ren Stu­art Fi­scher en­ligt Na­tio­nal Enqui­rer.

Vi hop­pas att Jessica ly­der ma­kens råd och chec­kar in på re­hab in­nan det är för sent!

Jessica Simp­son upp­ges ha ham­nat i ett al­ko­hol­miss­bruk som blir allt vär­re. Nu har ma­ken Eric John­son fått nog.

"ERIC ÄR RÄDD ATT HON SKA SKADA UNG­AR­NA"

Eric krä­ver nu att sång­ers­kan läg­ger in sig på re­hab, an­nars tar han bar­nen och drar.

Jessica och Eric har bar­nen Max­well Drew, 3, och Ace Knu­te, 1, till­sam­mans.

En­ligt upp­gift har stjärnan så sto­ra pro­blem med sitt su­pan­de att fa­mil­jen har bör­jat oroa sig för hen­nes liv.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.