J- LO GIF­TER SIG IGEN

FJÄR­DE GÅNG­EN GILLT?

Veckans NU! - - STREET STYLE - AV: PAU­LI­NA BÅNGE FOTO: ALL OVER PRESS

Bröl­lopskloc­kor­na kläm­tar högt för ny­li­gen åter­före­na­de Jen­ni­fer Lo­pez och Casper Smart. Vec­kans NU! har al­la de­tal­jer om dröm­bröl­lo­pet, som blir J- Lo: s fjär­de i ord­ning­en.

Jen­ni­fer Lo­pez, 45, och Casper Smart, 28, blev till­sam­mans 2011 när han var hen­nes bak­grunds­dan­sa­re. För­ra som­ma­ren gjor­de de dock slut ef­ter att Casper ha­de va­rit otro­gen, men hit­ta­de ny­li­gen till­ba­ka till varand­ra. Och den här gång­en är för­hål­lan­det su­per­se­ri­öst. En­ligt upp­gift är de re­dan för­lo­va­de, och har i hem­lig­het bör­jat pla­ne­ra ett stor­sla­get vin­ter­bröl­lop.

– Jen­ni­fer är över­ty­gad om att Casper är den rät­te. Hon är be­redd att be­ta­la en för­mö­gen­het för att gö­ra bröl­lops­da­gen med ho­nom per­fekt, sä­ger en käl­la i tid­ning­en Li­fe & Sty­le.

BRÖL­LOP FÖR 25 MIL­JO­NER

Bröl­lo­pet kom­mer en­ligt upp­gift att hål­las först i de­cem­ber, men Jen­ni­fer och Casper ska re­dan ha bör­jat för­be­re­da sig för den sto­ra da­gen. Och det ver­kar in­te bli en sär­skilt bil­lig till­ställ­ning. När­ma­re 25 mil­jo­ner kro­nor räk­nar J- Lo med att få punga ut. Stjärnan upp­ges vil­ja gifta sig på nå­got ex­o­tiskt stäl­le, som Ha­waii el­ler Pu­er­to Ri­co.

– Hon är en rik­tig ro­man­ti­ker, sä­ger käl­lan.

BAR­NEN ÄLS­KAR CASPER

Sex­å­ri­ga tvil­ling­ar­na Max och Em­me, som J- Lo har till­sam­mans med ex­et Marc Ant­ho­ny, 46, upp­ges ock­så va­ra för­tjus­ta i mammas bli­van­de man. När stjärnan be­rät­ta­de om si­na bröllopsplaner för bar­nen ska de ha bli­vit helt vil­da av gläd­je.

– Casper har kom­mit bar­nen väl­digt nä­ra, så de kom­mer ab­so­lut att spe­la en vik­tig roll på bröl­lo­pet. Det kom­mer att va­ra en rik­tig fa­mil­je­till­ställ­ning med Em­me som bloms­ter­flic­ka och Max som ring­bä­ra­re, sä­ger käl­lan.

Vi ser fram emot att få hö­ra bröl­lopskloc­kor­na ringa!

"HAN ÄR DEN RÄT­TE"

De hit­ta­de ny­li­gen till­ba­ka till varand­ra ef­ter upp­brot­tet för­ra som­ma­ren. Nu ska Casper Smart och Jen­ni­fer Lo­pez va­ra på väg mot al­ta­ret i en ra­san­de fart. ” Hon vill att de­ras bröl­lops­dag ska bli per­fekt”, sä­ger en käl­la. Casper kom­mer väl­digt bra över­ens med Jen­ni­fers barn Max och Em­me, som en­ligt upp­gift kom­mer att spe­la sto­ra rol­ler på bröl­lo­pet. ” Max kom­mer va­ra ring­bä­ra­re och Em­me bloms­ter­flic­ka”, sä­ger en käl­la.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.