KOURT­NEY KAR­DASHI­ANS STO­RA KRIS: GRA­VID & BE­DRA­GEN!

Me­dan för­hål­lan­det mel­lan Scott Di­sick och Kourt­ney Kar­dashi­an häng­er i en skör tråd, på grund av pojk­vän­nens kär­leks­af­fä­rer, bubb­lar ny­he­ten upp till ytan: Kourt­ney är gra­vid.

Veckans NU! - - CONTENTS - Av: JO­HAN­NA KARLS­SON FO­TO: ALL OVER PRESS

Ba­ra vec­kor ef­ter att Scott Di­sick, 32, och Kourt­ney Kar­dashi­an, 36, väl­kom­na­de sitt tred­je barn, Rei­gn Aston Di­sick, bör­ja­de otro­hets­ryk­te­na flo­re­ra kring Scott. Ef­ter en blöt ute­kväll i Ari­zo­na upp­gavs han ha haft sex med en an­nan kvin­na, ut­an skydd.

– Da­gen ef­ter skic­ka­de han ett sms till hen­ne och frå­ga­de om hon åt p- pil­ler, sä­ger en källa till saj­ten Hol­ly­wood Li­fe och fort­sät­ter:

– Han fick pa­nik.

ÄR I ÅT­TON­DE VEC­KAN

Me­dan Scott ba­da­de i ång­est släpp­te Kourt­ney, 36, bomben: hon vän­tar pa­rets fjär­de barn.

– Hon är gra­vid i åt­ton­de vec­kan, sä­ger en vän i OK! Ma­ga­zi­ne.

Kar­dashi­an­sys­tern har all­tid va­rit öp­pen med att hon vill ha många barn, dock ver­kar Scott in­te rik­tigt li­ka tag­gad på till­skot­tet.

– När hon be­rät­ta­de för ho­nom blev han ga­len.

"KAN IN­TE HAN­TE­RA AN­SVA­RET"

Det här är in­te förs­ta gång­en som Scott re­a­ge­rar ne­ga­tivt på en gra­vid­ny­het. I do­kuså­pan ” Fa­mil­jen Kar­dashi­an” vi­sar de när Kourt­ney be­rät­tar för pojk­vän­nen om barn num­mer tre i ma­gen, en över­rask­ning han in­te blev över­lyck­lig av.

– Du ba­ra fort­sät­ter att hål­la kvar mig med al­la ung­ar, jag kan in­te han­te­ra an­sva­ret, sä­ger han.

Skärp­ning, Scott!

"SCOTT HA­DE SEX MED EN AN­NAN" Just när Kourt­ney Kar­dashi­an fått gläd­je­be­ske­det att hon vän­tar sitt fjär­de barn kros­sas lyc­kan: pojk­vän­nen Scott Di­sick har näm­li­gen le­gat med en an­nan kvin­na.

… samt lil­le Rei­gn som föd­des i de­cem­ber. Scott sägs nu va­ra allt an­nat än glad över att yt­ter­li­ga­re en unge är på väg.

Pa­ret har so­nen Ma­son, 5, dot­tern Pe­ne­lo­pe, 3…

Det är in­te förs­ta gång­en som Scott har kopp­lats ihop med and­ra tje­jer. Han är känd för att väl­ja fes­tan­det fö­re fa­mil­je­li­vet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.