CHAR­LI­ZE THE­RON HAR DUM­PAT SE­AN PENN

"HON SLU­TA­DE SVA­RA PÅ HANS SAM­TAL"

Veckans NU! - - RED CARPET - Av: PAU­LI­NA BÅNGE FO­TO: ALL OVER PRESS

Ett av Hol­ly­woods he­tas­te par finns in­te läng­re. Char­li­ze The­ron har näm­li­gen dum­pat fäst­man­nen Se­an Penn. Vec­kans NU! har al­la de­tal­jer.

Ti­di­ga­re i år pra­ta­des det om bröl­lop, men nu har Char­li­ze The­ron, 39, och Se­an Penn, 54, bru­tit sin för­lov­ning. En­ligt upp­gift var det hon som av­slu­ta­de re­la­tio­nen.

– Char­li­ze dum­pa­de Se­an. Hon slu­ta­de ba­ra sva­ra på hans sam­tal och sms, sä­ger en källa.

Så sent som för någ­ra må­na­der se­dan ver­ka­de allt va­ra frid och fröjd när pa­ret be­sök­te filmfes­ti­va­len i Can­nes till­sam­mans.

– Det fanns inga tec­ken på att de skul­le gö­ra slut då, sä­ger käl­lan.

"VILL BE­HÅL­LA HEN­NE"

Char­li­ze och Se­an blev till­sam­mans 2013 och fång­a­des på bild för förs­ta gång­en un­der ett ny­års­fi­ran­de på Ha­waii sam­ma år. Se­dan dess har de bjus­sat på en hel del pub­li­ka käns­loytt­ring­ar.

– Hon är en top­pentjej, det är en sak som är sä­ker. Jag ska gö­ra mitt bäs­ta för att be­hål­la hen­ne, sa Se­an i Pi­ers Mor­gans talkshow när re­la­tio­nen fort­fa­ran­de var gans­ka ny.

SKUL­LE GIF­TA SIG

Ba­ra någ­ra må­na­der ef­ter att de ha­de träf­fats ska Char­li­ze och Se­an ha bör­jat pra­ta om att ta näs­ta steg i re­la­tio­nen.

– De vill gif­ta sig snart och pla­ne­rar även att skaf­fa ett barn till­sam­mans. Se­an är som pånytt­född med Char­li­ze, sa en källa i maj för­ra året.

I slu­tet av 2014 ska Se­an en­ligt upp­gift ha gått ner på knä och fri­at till sin flick­vän un­der en ro­man­tisk re­sa till Pa­ris.

– Det sägs att jag har va­rit gift två gång­er ti­di­ga­re, men på den ti­den viss­te jag in­te vad det in­ne­bar att va­ra i ett äk­ten­skap. Tred­je gång­en vill jag gö­ra rätt, har Se­an, som ti­di­ga­re va­rit gift med Ma­don­na och Robin Wright, sagt.

JOB­BAR TILL­SAM­MANS

Nu ver­kar det in­te bli nå­got tred­je äk­ten­skap för stjär­nan, i al­la fall in­te med Char­li­ze. Istäl­let spe­ku­le­rar om­värl­den kring var­för för­hål­lan­det tog slut så plöts­ligt. Fle­ra av Se­ans ti­di­ga­re re­la­tio­ner har slu­tat dra­ma­tiskt. 1989 gick till ex­em­pel skils­mäs­san från Ma­don­na ige­nom ef­ter att han an­kla­gats för att ha miss­hand­lat hen­ne. Så frå­gan är ju var­för Char­li­ze slu­ta­de sva­ra i te­le­fo­nen egent­li­gen? Dock kom­mer ex­pa­ret snart att tving­as träf­fa varand­ra igen, ef­tersom Se­an re­gis­se­rar fil­men ” The Last fa­ce”, där Char­li­ze spe­lar hu­vud­rol­len. Snac­ka om stelt!

"DE PLA­NE­RA­DE ATT SKAF­FA BARN

TILL­SAM­MANS"

Sa­gan mel­lan Char­li­ze The­ron och Se­an Penn är slut! Upp­brot­tet kom­mer som en blixt från klar him­mel och en­ligt upp­gift var det Char­li­ze som dum­pa­de Se­an.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.