BRIT­NEY SPE­ARS SING­EL IGEN

HAR DUM­PAT POJK­VÄN­NEN CHAR­LIE

Veckans NU! - - STREET STYLE - Av: PAU­LI­NA BÅNGE FO­TO: ALL OVER PRESS

Sång­ers­kan Brit­ney Spe­ars, 33, är sing­el. För­hål­lan­det med pro­du­cen­ten Char­lie Eber­sol, 32, höll ba­ra i åt­ta må­na­der. – Brit­ney vil­le gif­ta sig, men Char­lie kän­de sig in­te re­do. Hon vil­le in­te fort­sät­ta dej­ta ho­nom om det in­te skul­le le­da nå­gon­stans, sä­ger en källa en­ligt saj­ten Ra­dar On­li­ne.

RA­DE­RAT AL­LA BIL­DER

Ex­pa­ret bör­ja­de dej­ta i ok­to­ber för­ra året ef­ter att ha förts sam­man av sång­ers­kans as­si­stent. Då ha­de Brit­ney pre­cis gjort slut med Da­vid Luca­do ef­ter att han ha­de va­rit otro­gen, och hon vi­sa­de stolt upp sin nya kär­lek ge­nom att pub­li­ce­ra en gul­lig sel­fie på sig och Char­lie på Instagram. Nu har hon istäl­let ra­de­rat al­la bil­der på Char­lie.

BAR­NEN ÄLS­KA­DE HO­NOM

Char­lie och Brit­ney ver­ka­de lyck­li­ga se­nast i mit­ten av maj när de gick på Bill­board Mu­sic Awards till­sam­mans. Det var de­ras förs­ta pub­li­ka fram­trä­dan­de som ett par. En­ligt upp­gift trod­de sång­ers­kan verk­li­gen att Char­lie var den rät­te och han um­gicks fli­tigt med hen­nes sö­ner Se­an Preston, 9, och Jay­den Ja­mes, 8. – Poj­kar­na är för­kros­sa­de. De har nu sett sin mam­ma gå ige­nom tre svå­ra upp­brott och det har va­rit tufft för dem, sä­ger käl­lan.

NY RO­MANS

Men Brit­ney ver­kar re­dan ha gått vi­da­re. Ny­li­gen pub­li­ce­ra­de sång­ers­kan en bild på en okänd man på Instagram, med bild­tex­ten:

– Så skönt att va­ra hem­ma. Ing­et slår kil­lar från Lou­i­si­a­na.

Fort­sätt­ning föl­jer…

Oops, det tog slut igen för Brit­ney Spe­ars. Se­dan en tid till­ba­ka är hon och Char­lie Eber­sol in­te läng­re till­sam­mans.

"HAN VIL­LE IN­TE

GIF­TA SIG" My lo­ne­li­ness is kil­ling me...

De som ver­ka­de så kä­ra… Nu har Brit­ney Spe­ars dum­pat pojk­vän­nen Char­lie Eber­sol.

Char­lie kom även väl­digt bra över­ens med Brit­tans sö­ner Se­an Preston och Jay­den Ja­mes.

Fram tills ny­li­gen sväm­ma­de sång­ers­kans Instagram över av gul­li­ga bil­der på pa­ret.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.