EM­MA & ANDREW HAR FÖR­LO­VAT SIG

"HAN KAN IN­TE LE­VA UT­AN HEN­NE"

Veckans NU! - - STREET STYLE - AV: PAU­LI­NA BÅNGE FO­TO: ALL OVER PRESS

Yes! Andrew Gar­fi­eld och Em­ma Sto­ne har in­te ba­ra hit­tat till­ba­ka till varand­ra ef­ter upp­brot­tet ti­di­ga­re i år: nu ska de gif­ta sig!

När skå­dis­pa­ret Andrew Gar­fi­eld, 31, och Em­ma Sto­ne, 26, gjor­de slut för­lo­ra­de vi näs­tan hop­pet om kär­le­ken. Men nu ver­kar det som att vi kan bör­ja hop­pas igen, för en­ligt upp­gift har de två tur­tur­du­vor­na in­te ba­ra hit­tat till­ba­ka till varand­ra – ut­an även väx­lat ring­ar!

– Upp­brot­tet fick dem att in­se vad som är vik­tigt, sä­ger en källa en­ligt saj­ten Hol­ly­wood Li­fe och fort­sät­ter:

– Ti­den ifrån Em­ma fick Andrew att för­stå att han in­te kan le­va ut­an hen­ne. Han vill ha ett liv och en fa­milj med hen­ne.

LYCK­LI­GA IGEN

Em­ma ska svä­va på moln ef­ter pojk­vän­nens plöts­li­ga ko­vänd­ning. – När de åter­före­na­des sa hon att de skul­le ta det lång­samt för att åter­få tilli­ten till varand­ra, men san­ning­en är att hon är över­lyck­lig över att va­ra till­sam­mans med Andrew igen. Hon sak­na­de ho­nom väl­digt myc­ket när de var ifrån varand­ra. Han är hen­nes bäs­ta vän och hon kan in­te tän­ka sig ett liv ut­an ho­nom, sä­ger käl­lan.

VILL SKAF­FA BARN

En­ligt upp­gift för­lo­va­de sig pa­ret för att vi­sa för varand­ra att de me­nar allvar med re­la­tio­nen. Men in­te nog med det – Andrew upp­ges dess­utom va­ra väl­digt su­gen på att skaf­fa barn med sin ny­bliv­na fäst­mö.

– Jag läng­tar ef­ter att bli pap­pa. Jag skul­le äls­ka att få bli det, sa Andrew i en in­ter­vju med OK! Ma­ga­zi­ne så sent som i ju­ni.

Vi hål­ler tum­mar­na för att kär­le­ken hål­ler i sig!

"UPP­BROT­TET FICK

DEM ATT IN­SE VAD SOM ÄR VIK­TIGT"

Det finns hopp om kär­le­ken! Andrew Gar­fi­eld och Em­ma Sto­ne gjor­de slut ti­di­ga­re i år, men nu har de hit­tat till­ba­ka till varand­ra.

Dess­utom kan det va­ra be­bi­sar på g för det gul­li­ga pa­ret. ” Jag läng­tar ef­ter att bli pap­pa”, sa Andrew så sent som i ju­ni.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.