MISSHANDELSCHOCK SU­PER­MO­DEL­LEN ATTACKERAD AV 3 MÄN!

Veckans NU! - - MIX - Av: BEL­LA HANS­SON FO­TO: ALL OVER PRESS, FAMEFLYNET

Ny­li­gen sågs mo­del­len Ireland Bald­win ute på ga­tor­na i Los Ang­e­les med blå­mär­ken över he­la an­sik­tet. En­ligt käl­lor ha­de hon bli­vit för­följd och miss­hand­lad av tre män.

Ef­ter att Alec Bald­wins dot­ter Ireland Bald­win, 19, gjort slut med sång­ers­kan Ang­el Ha­ze, 23, i april i år chec­ka­de hon in på So­ba Re­hab Cen­ter för att ta tag i pro­blem som ha­de med "emo­tio­nell stress" att gö­ra. Ny­li­gen kom hon ut igen, men blev då en­ligt en källa för­följd.

– Ett gäng kil­lar följ­de ef­ter hen­ne i Ma­li­bu och skug­ga­de hen­nes bil, sä­ger en in­si­der till saj­ten Daily Mail och fort­sät­ter:

– Ireland åk­te då till­ba­ka till re­hab­cent­ret och fick en av liv­vak­ter­na där att kom­ma ut och sä­ga till kil­lar­na att slu­ta tra­kas­se­ra hen­ne.

UT­AN FÖR­VAR­NING

Någ­ra da­gar ef­ter hän­del­sen ska Ireland ut­an för­var­ning ha bli­vit sla­gen av sam­ma grupp män. – De at­tac­ke­ra­de hen­ne, sä­ger käl­lan. Det har spe­ku­le­rats i om att det ska va­ra Ang­els vän­ner som är gär­nings­män­nen, då Ireland träf­fa­de och bör­ja­de dej­ta Jon Ka­sik, 23, me­dan hon bod­de på be­hand­lings­hem­met.

När Ireland fång­a­des på bild med Jon ny­li­gen kun­de man se hur hen­nes an­sik­te var fullt med blå­mär­ken. – Hon såg svårt sla­gen ut, skri­ver Daily Mail. Om män­nen som ska ha at­tac­ke­rat mo­del­len är grip­na är i skri­van­de stund oklart.

… och käl­lor häv­dar att det var Ire­lands ex­flick­vän Ang­el Ha­ze som såg till att hon blev sla­gen.

Ireland är dot­ter till skå­di­sen Alec Bald­win.

EXTRA! EXTRA! EXTRA! EXTRA! EXTRA! EXTRA! EXTRA!

"HON SÅG SVÅRT

SLA­GEN UT" Mo­del­len Ireland Bald­win syn­tes ny­li­gen med ett blåsla­get an­sik­te. En­ligt upp­gift ska hon ha bli­vit miss­hand­lad av ett gäng män.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.